Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 50 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Én av ti bor trangt

   Publisert:

   være innvandrerandeler. Innvandrere bor klart trangere enn den øvrige befolkningen. 29 prosent av innvandrere fra Afrika, Asia etc. og 17 prosent av innvandrere fra EU/EØS etc. bor trangt. Andelen er 8 prosent i den øvrige befolkningen. I alle de

   Artikkel
  • 1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

   Publisert:

   . I Oslo bor 3 prosent av befolkningen (20 700 personer) i femte etasje eller høyere uten heis. Andelen er nesten like

   Artikkel
  • Lavere eierandel blant innvandrerne

   Publisert:

   . Siden mange kommer til landet i voksen alder, må en forvente at eierandelen er lavere sammenlignet med befolkningen ellers i samme alder. Men; dette innebærer også. Ingen heltrukken eierlinje Det at «bare» 60,4 prosent av personer med innvandrerbakgrunn bor i en bolig som husholdningen eier i 2016, mot 86,9 prosent i befolkningen for

   Artikkel
  • Hytte-Norge er flerkulturelt

   Publisert:

   . Personer med bakgrunn fra andre land utgjør 27 prosent av befolkningen. En lavere andel hytteeiere blant folk med annen landbakgrunn, kan dels forklares med at sannsynligheten for å. Den typiske hytteeier er imidlertid over 60 år, mens mens personer med innvandrerbakgrunn generelt fortsatt er relativ unge, sammenlignet med den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon
  • Mindre vanlig å eie bolig blant økonomisk utsatte grupper

   Publisert:

   . Ifølge det heldekkende registeret over husholdninger og boliger eier 35 prosent av den tiendedelen av befolkningen med lavest inntekt, sin egen bolig. I den tiendedelen av befolkningen som har høyest inntekt, eier 95 prosent boligen

   Artikkel
  • Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

   Publisert:

   én av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper

   Artikkel
  • Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier

   Publisert:

   større, men fortsatt klart mindre enn i befolkningen generelt. 61 prosent av trygdemottakere der hovedinntektstaker er under 67 år eier boligen. I alt bor 82 prosent av befolkningen i en bolig eid av dem selv eller et annet husholdningsmedlem

   Artikkel
  • 7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk

   Publisert:

   . Til sammen bor 985 000 personer i disse husholdningene. Dette utgjør 19 prosent av befolkningen, en andel som er noe mindre enn om man ser på», «Rekkehus, kjedehus, andre småhus» og «Boligblokk». For befolkningen som helhet går andelen av husholdningene i «Annen boligbygning» ned med ca. 3 prosentpoeng

   Artikkel
  • Meir pengar til beredskap

   Publisert:

   . Dersom ein ser brannane i forhold til befolkninga, var det 0,35 bustadbrannar per 1000 innbyggjarar i landet totalt i fjor, som er uendra frå 2016

   Artikkel
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld

   Publisert:

   større grad enn snittet for befolkningen. Fem prosent av par med små barn opplever boutgiftene som svært tyngende, som er en like stor andel som i befolkningen som helhet. To prosent av par med store barn opplever sine utgifter som

   Artikkel
  • Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

   Publisert:

   år som bor hos foreldre 26 Alle 34 De fleste har tilgang på tur- og rekreasjonsområder i nærmiljøet 69 prosent av befolkningen har et trygt. 12 prosent av befolkningen er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet

   Artikkel
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

   Publisert:

   forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen

   Publikasjon