Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 375 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vikarjobb – veien til fast jobb?

   Publisert:

   . 2018 Resten av befolkningen Innvandrere eller ikke-bosatte Under 25 år 28 8 25-34 år 32 31 35-44 år 15 31 45-54 år 14 20 55-64 år 8 9 65 år og over 2 1 Når vi sammenligner aldersfordelingen i. Resten av befolkningen i vikarbyråene er betydelig yngre – 60 prosent er yngre enn 35 år. Dette kan tyde på

   Artikkel
  • Færre barn, flere i heltidsjobb

   Publisert:

   både kvinner og menn, men tilleggsundersøkelsen gir data bare for ett år, 2018. Nedgang i andelen sysselsatte kvinner For kvinner generelt i befolkningen er én forklaring på nedgangen i sysselsettingsprosenten at befolkningen stadig blir eldre. Dette kalles alderseffekten

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

   Publisert:

   i yrkesdeltakinga, som er arbeidsstyrken i prosent av befolkninga. Arbeid Ingebjørg Aamodt iaa@ssb.no 40 90 23 85 Camilla Sundt

   Artikkel
  • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   . Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen, vil

   Publikasjon
  • Hvordan går det med unge som faller utenfor?

   Publisert:

   . Denne andelen var lavere enn for unge i den øvrige befolkningen – 57 prosent. Samtidig var også NEET-andelen i 2017 lavere blant innvandrere, 26 mot 39 prosent. NEET i 2012 etter status i 2017, utdanningsnivå og innvandringskategori Befolkningen ellers, ungdomsskole eller lavere Befolkningen ellers, videregående eller

   Artikkel
  • Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

   Publisert:

   / Ingebjørg Aamodt Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn i resten av befolkningen. 5,4 prosent av innvandrerne i 4. kvartal 2018 var registrerte arbeidsledige, mot 1,6 prosent i resten av befolkningen. En årsak kan

   Artikkel
  • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

   Publisert:

   kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av ulike HO-tjenester. Befolkningen fordeles på befolkning og forventninger om flere og bedre offentlige HO-tjenester, fører til en betydelig vekst i

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035

   Publisert:

   og kommunale helse- og omsorgstjenester er i stor grad avhengig av aldringen av befolkningen. En betydelig økning i tallet på eldre i. Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere

   Publikasjon
  • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år, sosialt nettverk og det lokale arbeidsmarkedet. Hovedpoenget med disse undersøkelsene er å få belyst tilknytningen til arbeidsmarkedet for de funksjonshemmede sammenlignet med befolkningen totalt, ikke

   Artikkel
  • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt?

   Publisert:

   ¬settings-andelene for de eldre. Våre resultater tyder på at endringer i befolknings-sammensetning ville spilt en sterkere rolle i fravær av slike «simultaneffekter

   Publikasjon
  • Norskfødte barn av innvandrere har lavere sysselsetting

   Publisert:

   : 19. desember 2018 I aldersgruppen 25-39 år har norskfødte med innvandrerforeldre lavere sysselsetting enn resten av befolkningen. Én av årsakene er at en norskfødte med innvandrerforeldre lavere sysselsetting enn resten av befolkningen. Én av årsakene er at en større andel menn i denne gruppen bare har grunnskole

   Artikkel
  • Færre arbeider overtid

   Publisert:

   . Andelen av befolkningen som er i jobb er ganske stabil over denne tidsperioden, men antall timer som blir jobbet går altså noe ned. Datakilden og begrensningene i hvem som telles med i overtidsstatistikken Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige

   Artikkel
  • Økende arbeidsstyrke

   Publisert:

   én av fire jobber deltid. Figur 2. Sammenensetning av befolkningen etter arbeidsmarkedstilknytning. Endring fra 2008-2018. Årsgjennomsnitt Figur 2. Sammenensetning av befolkningen etter arbeidsmarkedstilknytning

   Artikkel
  • Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av personellgruppene det vil bli sterkest etterspørsel etter. For å

   Publikasjon
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   . Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil få

   Publikasjon