Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Utviklingen i sykefraværet på 1990-tallet

   Publisert:

   . Vi studerer om den observerte trenden kan skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning eller næringsstruktur. Både endringer i befolkning og sysselsetting kan forklare noe av økningen i langtidssykemelding, og det er klare forskjeller i bruken av

   Artikkel
  • Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

   Publisert:

   dødsfall for de samme personene, slik at vi kan følge befolkningen gjennom en lang periode for å ble det også observert sterkere dødelighetsfall blant de yrkespassive enn i hele befolkningen. At både yrkesaktive og yrkespassive har et sterkere fall i

   Artikkel
  • Undersøkelser om frafall og sysselsetting etter innvandringsbakgrunn i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Publisert:

   . juli 2007 Frafallet i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er høyere for mange innvandrergrupper enn for befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Behov for mange flere hender i eldreomsorg

   Publisert:

   Valgaktuelt 2007 Behov for mange flere hender i eldreomsorg Publisert: 23. august 2007 Aldringen av befolkningen vil føre til en sterk: Vibeke Nielsen Aldringen av befolkningen vil føre til en sterk økning i behovet for arbeidskraft innenfor pleie- og omsorgssektoren

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

   Publisert:

   . Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Pensjonsreformen : virkninger på arbeidstilbud, finansieringsbyrde og fordeling

   Publisert:

   . november 2007 Aldringen av befolkningen vil i de neste tiårene har stor betydning for offentlige budsjetter, blant annet gjennom: Dennis Fredriksen / Kyrre Stensnes / Nils Martin Stølen Åpne og les artikkelen i PDF Aldringen av befolkningen vil i de neste

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

   Publisert:

   forsørgere som har lavest inntektsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for hele befolkningen (se figur 1). Figur 1

   Artikkel
  • Mange jobber, få ledige, men ungdom er utsatt

   Publisert:

   Rønning Norge har en svært høy andel yrkesaktive i befolkningen sammenlignet med de fleste andre land (figur 1. Yrkesfrekvens/yrkesdeltakelse omfatter både sysselsatte og ledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og resten av befolkningen

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent. Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi

   Publikasjon
  • Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn

   Publisert:

   Rapporter 2008/21 Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn Publisert: 27. mai 2008 Kvinnelige lønnstakere tjener i gjennomsnitt betydelig mindre enn menn. Regjeringen satte derfor ned et utv

   Publikasjon
  • Leger på lager

   Publisert:

   . Og dette er langt mer utbredt blant innvandrere enn i hele befolkningen (tabell 1). 19 prosent av innvandrerne som sier de har. I befolkningen i alt gjaldt det samme henholdsvis 8 og 4 prosent av de høyt utdannede i 2003. Resultatene for hele befolkningen, som er hentet fra

   Artikkel
  • Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/3 Yrkesforskjeller i arbeidstid Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet? Publisert: 16. juni 2008 Stort arbeidspress, lange arbeidsdager og høye krav til kunnskap og result

   Artikkel
  • Firedagersuke reduserer inntektene til Fastlands-Norge

   Publisert:

   . I en situasjon med økt andel eldre og omsorgstrengende i befolkningen, vil man kunne oppleve mangel på

   Artikkel
  • Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

   Publisert:

   . I hver livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, dvs. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, beskriver

   Publikasjon
  • Har ikke blitt som mennene

   Publisert:

   Kvinner i det nye arbeidslivet Har ikke blitt som mennene Publisert: 8. august 2008 Kvinnene er på full fart inn i de mannsdominerte ”nye yrkene”. Men kvinnene i disse yrkene jobber mindre enn mennene

   Artikkel