Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon
  • Hjelpepleiere arbeider mer enn avtalt arbeidstid

   Publisert:

   være usikkerhet i resultatene fordi disse bygger på opplysninger om bare en del (et utvalg) av befolkningen

   Artikkel
  • Faller innvandrerungdom utenfor arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   . Arbeidsledighetsstatistikk for innvandrere publiseres kvartalsvis på SSBs websider. Arbeidsledighetsprosentene i artikkelen bygger på befolkningen med befolkningen totalt i samme aldersgruppe. Når det gjelder ikke-vestlige første generasjonsinnvandrere, er andelen derimot nesten 15 prosentpoeng lavere. ( http

   Artikkel
  • Mange eldre i jobb

   Publisert:

   av hvor mange eldre det er i befolkningen. De store fødselskullene etter 2. verdenskrig har nå passert 55 år og drar tallet på sysselsatte i alderen 55-74. Den preges dels av svingninger i alderssammensetningen i befolkningen og dels av at det blant kvinner over 55

   Artikkel
  • Eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   ønske om arbeid blant eldre. Rapporten bruker hovudsakleg Arbeidskraftundersøkingane (AKU) som datakjelde. AKU er basert på intervju av eit representativt utval av befolkninga eldre i befolkninga har vakse mykje dei siste åra, er det i dag om lag like mange eldre på

   Publikasjon
  • I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

   Publisert:

   ? Tall for perioden 2000 – 2005 viser en økende andel registrert i arbeidssøkerregisteret Arena. Økningen er sterkere for de funksjonshemmede enn for resten av den ikke-sysselsatte befolkningen som – 2005 viser en økende andel registrert i arbeidssøkerregisteret Arena. Økningen er sterkere for de funksjonshemmede enn for resten av den ikke-sysselsatte befolkningen som ønsker jobb

   Artikkel
  • Inntektene øker, men gjelden øker mer

   Publisert:

   befolkningen sett under ett (Statistisk sentralbyrå 2006). Svært få av de eldre husholdningene har så stor gjeldsbelastning. Også husholdningenes brutto 9,6 prosent av befolkningen i lavinntektsgruppen i 2004. Personer i studenthusholdninger er her utelatt. Denne andelen har endret seg lite de siste fem

   Artikkel
  • Mange jobber, men mindre enn før

   Publisert:

   . Yrkesandel omfatter både sysselsatte og ledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og resten av befolkningen. Høy deltakelse i arbeidslivet Norge har en svært yrkesaktiv befolkning sammenliknet med andre land (figur 1

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,4 prosent i 4. kvartal 2005 og blant innvandrere, 57,5 prosent næringsdrivende 2,1 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5 prosent og blant innvandrere totalt, 4 prosent

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2006, disabled persons on the labour market

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2005. Litt under 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 2 færre enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2005 og ca. ett prosentpoeng under andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Arbeidstiden redusert med en tredel etter krigen

   Publisert:

   . Mens det var 70 prosent flere sysselsatte personer i 2006 enn i 1946, økte befolkningen i samme periode med om lag 50 prosent. Det har med få unntak

   Artikkel
  • Stor satsing på arbeidsmiljødata

   Publisert:

   trukket som tre separate tverrsnittsutvalg, som dermed samlet sett også er representativt for befolkningen i den aktuelle aldersgruppen. Dette vil

   Artikkel
  • Arbeidstiden er redusert med en tredel etter krigen

   Publisert:

   . Mens det var 70 prosent flere personer sysselsatt i 2006 enn i 1946, økte befolkningen i den samme perioden med om lag 50 prosent. Det har med få unntak

   Artikkel
  • Utviklingen i sykefraværet på 1990-tallet

   Publisert:

   . Vi studerer om den observerte trenden kan skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning eller næringsstruktur. Både endringer i befolkning og sysselsetting kan forklare noe av økningen i langtidssykemelding, og det er klare forskjeller i bruken av

   Artikkel