Sammen med prisindeks for nye flerboliger (småhus og blokkleiligheter) inngår den i publiseringen av prisindeks for nye boliger. Dette notatet gir en oppdatert dokumentasjon av prisindeks for nye eneboligers beregningsmetode og datagrunnlag.

Måling av prisutvikling på nye boliger er utfordrende da sammensetningen av boliger som bygges i to forskjellige perioder sjelden er helt like. Boliger er en type vare som kan være svært ulike med hensyn til alder, beliggenhet, størrelse og kvalitet. For å måle prisutviklingen for boliger er det derfor nødvendig å bruke en metode som justerer for de kvalitetsmessige ulikhetene, og gjør boligene sammenlignbare over tid. I SSB bruker vi karakteristikkprisings-metode sammen med en log-lineær hedonisk funksjon for å måle prisutvikling for boliger. Notatet gir det teoretiske bakteppet for denne metoden.

Ovennevnte metode krever et datamateriale der man har de viktigste prisstyrende karakteristikkene for boligene. For nye eneboliger gir matrikkelen informasjon om to viktige egenskaper ved boligene, nemlig boligens areal og beliggenhet. Fra indeksen ble utviklet på slutten av 1980-tallet har kompletterende opplysninger om eneboligene i tillegg blitt innhentet fra de som eier boligen. Dette har vært en krevende datafangst, særlig for oppgavegiverne. Derfor har det vært ønskelig heller å benytte allerede eksisterende kilder. Fra grunnboken har man tilgang til tinglyste eiendomsoverdragelser med tilhørende prisinformasjon. Denne kilden gir oss opplysninger om nye eneboliger som er omsatt sammen med grunneiendommen. Fra grunnboken kan man ikke hente opplysninger om boliger som er satt opp i etterkant av overdragelse av eiendommen. Til tross for færre eneboliger og færre opplysninger om eneboligene, regner vi den nye datakilden som god nok for å kunne beregne en indeks som viser prisutviklingen på nye eneboliger. Dessuten vil det nye utvalget av eneboliger stemme godt overens med Eurostat sine krav til en indeks for nye eneboliger; den skal ikke omfatte selvbyggerboliger, men reflektere den faktiske markedsprisen.

Det er også blitt foretatt en mindre justering av prissonene som kommunene er delt inn i.