432551
/natur-og-miljo/statistikker/avlut/aar
432551
statistikk
2020-10-12T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø
no
avlut, Utslipp og rensing av kommunalt avløp, avløpsanlegg, renseanlegg, slam, gråvann, svartvann, kloakk, utslipp til vann, nitrogenutslipp, fosforutslipp, tungmetaller, organiske miljøgifter, organisk materiale (KOF og BOF5), avløpsgebyrerForurensning og klima, Vann og avløp, Natur og miljø
true

Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

1 009,9

tonn total fosfor slippes årlig ut fra avløpsanlegg 50 pe eller mer

Kommunalt avløp - utslipp, rensing og slamdisponering
2019Prosent
2018 - 20192015 - 2019
Antall avløpsanlegg, 50 pe eller større2 710-0,30,8
Kapasitet på avløpsanlegg, 50 pe eller større (1 000 pe)8 091,52,714,7
Utslipp fosfor fra avløpsanlegg 50 pe eller større (tonn TOT-P)1 009,90,110,6
Utslipp organisk materiale fra avløpsanlegg 50 pe eller større (tonn BOF5)36 6733,3-16,2
Disponert avløpsslam til jordforbedring (tonn tørrstoff)83 195-9,6-9,0
Anvendt i jordbruket56 591-13,4-20,2
Anvendt på grøntareal7 189-35,7113,1
Levert jordprodusent19 41525,213,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Driftsutgifter, kapitalkostnader, andre inntekter og gebyrgrunnlag (mill. kr)

Driftsutgifter, kapitalkostnader, andre inntekter og gebyrgrunnlag (mill. kr)
DriftsutgifterKapitalkostnaderAndre inntekterGebyrgrunnlag
20144 938 1102 285 467315 6066 907 975
20154 964 1002 324 459304 8976 983 662
20165 158 4492 410 232246 8837 321 799
20175 448 2712 750 810269 5707 929 511
20185 566 3893 125 263304 6648 386 988
 
2018
Østfold (-2019)340 445192 68615 322517 809
Oslo og Akershus (-2019)1 291 825714 85678 1041 928 577
Hedmark (-2019)244 853112 5826 302351 133
Oppland (-2019)301 887120 75716 303406 341
Buskerud (-2019)331 759200 03930 452501 346
Vestfold (-2019)300 937168 3485 984463 301
Telemark (-2019)224 769122 92212 933334 758
Aust-Agder (-2019)145 29687 2259 038223 483
Vest-Agder (-2019)205 869120 28515 030311 124
Rogaland519 055240 32246 611712 766
Hordaland (-2019)520 013351 87523 369848 519
Sogn og Fjordane (-2019)99 98653 4191 631151 774
Møre og Romsdal247 346141 0105 421382 935
Sør-Trøndelag (-2017)........
Nord-Trøndelag (-2017)........
Nordland208 279125 61011 990321 899
Troms - Romsa (-2019)149 42792 8169 287232 956
Finnmark - Finnmárku (-2019)66 84641 327576107 597

Om statistikken

Utslipp og rensing av kommunalt avløp er en statistikk som beskriver ulike sider ved kommunal avløpssektor, som gebyrer, selvkostregnskap, avløpsanlegg og tilknytning, oppfyllelse av rensekrav og slamdisponering.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Dei viktigaste begrepene som er benyttet i statistikken er omtalt i kapittel 1 i rapporten Ressursinnsats, utslipp og rensing in den kommunale avløpssektoren. Gebyrer.

Standard klassifikasjoner

Standard for fylkesinndeling

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Tallene blir publisert hovedsakelig på nasjonalt og fylkesnivå, dels også på kommune.

Hyppighet og aktualitet

Nøkkeltall for kommunane blir publisera i tilknytning med KOSTRA - publisering for ureviderte tall (15. mars) og endelige tall (15. juni) hvert år. I tillegg blir det i samarbeid med Miljødirektoratet publisert en årlig oppsummerende rapport over den kommunale avløpssituasjonen i landet på slutten av året.

Internasjonal rapportering

Statistikken rapporteres til EUROSTAT/OECD.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunnlagsmaterialet lagres som tekstfiler (langtidslagring). Editerte data blir også lagret på mer midlertidig basis i ulike Oracle-basar hos SSB.

Miljødirektoratet sitter på en egen kopi (KOSTRA data) eller originale data (egenrapporteringen på avløp til Miljødirektoratet) av de rapporterte dataene. Disse lagres deres egen database, Forurensning.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi en oversikt over status og utvikling innen kommunal avløpssektor i Norge. Statistikken gir informasjon om bl.a. antall avløpsanlegg, rensekapasitet, rensemetoder, tilknytningsgrad, slamdisponering, utslipp av fosfor og nitrogen, organisk belastning m.m.

Økonomisk statistikk for kommunalt avløp har som formål å produsere landstall for økonomien i sektoren i forhold til investeringer, kostnader og inntekter, samt vise forholdet mellom gebyrinntekter, årlige kostnader og gebyrsatser for den enkelte kommune.

Data frå kommunale avlaupsanlegg vart samla inn sporadisk på 80-talet, men sidan 1990 har det skjedd årleg, først gjennom SSB-avlaup og miljøvernavdelingane til fylkesmennene (1990-97), SESAM (1998-2001), deretter KOSTRA (2002-14) og no sist gjennom Altinn/Miljødirektoratet (frå 2015).

Brukere og bruksområder

Statistikken blir brukt av miljøforvaltningen i hovedsak på nasjonalt, men også dels regionalt nivå. En del av statistikken er spesielt myntet på Miljødirektoratets og Fylkesmannens sine behov for datagrunnlag, men også kommunene. I tillegg blir statistikken i varierende grad brukt av forskning, media, næringsliv og ulike organisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Utslipp av fosfor og nitrogen fra avløpsstatistikken har tradisjonelt inngått som datagrunnlag i en teoretisk tilførselsmodell kalt TEOTIL. Her inngår avløp, som en av flere input data - øvrige er utslippstall fra jordbruket, industrien og akvakulturnæringen, i en beregning innenfor det såkalte Elvetilførselsprogrammet.

Programmet skal gi en årlig kvantitativ vurdering av alle tilførsler via vassdrag, arealavrenning og direkte utslipp av utvalgte forurensningskomponenter til kyst- og havområder som omfattes av Oslo-Pariskonvensjonen (OSPAR).

Lovhjemmel

Opplysningene blir samlet inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Miljødirektoratet i medhold av Lov om vern mot forureiningar og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 2-2 samtidig benytte opplysningene til utarbeiding av offisiell statistikk.

Miljødirektoratet samler inn sine data med hjemmel i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6

EØS-referanse

Rådsdirektivet av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (Avløpsdirektivet), 91/271/EØF, med endringar av 98/15EF.

Produksjon

Omfang

Det blir samlet inn data årlig for alle eksisterende avløps- og slambehandlingsanlegg.

Avløpsanlegg 50 pe eller større og slambehandlingsanlegg rapporteres inn på anleggsnivå til Altinn/Miljødirektoratet. Dette gjøres av den aktøren som står som ansvarlig enhet for det aktuelle anlegget. 2014 og tidligere ble disse dataene hentet inn via KOSTRA, rapportert av kommunene, men dette er nå endret.

For avløpsanlegg under 50 pe utgjør imidlertid KOSTRA fremdeles datakilden, og hver kommune rapporterer aggregerte tall på alle sine små avløpsanlegg i skjema 26A (både private og kommunale anlegg).

Data for gebyrer og selvkost rapporteres inn via KOSTRA i henholdsvis skjema 22 og 23. Dette gjøres av kommunen.

Datakilder og utvalg

Fysiske data: Fulltelling. Avløpsanlegg 50 pe eller større og slambehandlingsanlegg rapporteres på anleggsnivå til Altinn/Miljødirektoratet, mens avløpsanlegg mindre enn 50 pe blir rapportert aggregert per kommune gjennom KOSTRA skjema 26A.

Økonomiske data: Fulltelling. Alle kommuner skal rapportere årlig til KOSTRA.

Alle kommuner har siden 2001 rapportert kommune regnskapet elektronisk gjennom KOSTRA, og kontoplanen gjorde det mulig å benytte regnskapsdata som hovedkilde til statistikk over økonomi i kommunal avløpssektor.

Ved å hente ut data direkte fra kommuneregnskapet, vil man med ulike former for organisering av virksomheten ikke finne alle aktuelle data i kommuneregnskapet. Derfor er data for kostnadsdekning fra og med rapporteringsåret 2006 rapportert i KOSTRA skjema 23 (Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren). Data skal være avgrenset etter retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Data rapporteres elektronisk til SSB og Miljødirektoratet. Rapportering skjer en gang i året, og frist for rapportering er 15. februar.

Data kvalitetsjekkes før innsending ved hjelp av kontroller i det elektroniske skjema. Data kontrolleres også dels automatisk og dels manuelt ved mottak.

I KOSTRA så har kommunene frist til den 15. april for å sende oppretta data etter publiseringa 15. mars. Revisjon skjer også påfølgende i regi av SSB. SSBs kontroll- og revisjonsopplegg for KOSTRA er under konstant utvikling, og elektroniske revisjonsapplikasjoner er i bruk.

Alle metodar som ligger til grunn for avløpsstatistikken er omtalt i kapittel 2 i rapporten Ressursinnsats, utslipp og reinsing in den kommunale avløpssektoren. Gebyrer .

Det henvises derfor til disse publikasjonene for informasjon om metodiske forutsetninger, databehandling, beregninger og faktorer. Dette gjelder spesielt beregninger av utslipp som er bygd på en del teoretiske forutsetninger.

Økonomiske data
For data hvor det mangler rapportering fra kommuner, beregnes et anslag for verdien av dette frafallet, slik at man kommer frem til estimert verdi for hele landet og for landet uten Oslo.

Kort om beregningsmetoden for estimering av nasjonale verdier: De enkelte variablene er estimert på bakgrunn av de kommunene som har rapportert den aktuelle variabelen til KOSTRA.

For å estimere nasjonale verdier er det her tatt utgangspunkt i at det innen hver KOSTRA-gruppe er en positiv sammenheng mellom statistikkvariabelen og en forklaringsvariabel, som er folkemengde i den enkelte kommune. På bakgrunn av dette kan man gi et anslag for verdien for hele landet.

Anslagene har gjennomgått visse kontroller i SSB, men de bør bare brukes som et anslag på hva den nasjonale verdien kunne vært dersom alle data hadde vært rapportert. Anslaga for den enkelte kommune blir ikke utgitt som faktiske summer.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenligning over tid og sted kan være "forstyrret" av ulike grunner. En oversikt over endringer som er foretatt i tidsseriene opp igjennom årene er gitt i kapittel 2 i rapporten Ressursinnsats, utslipp og rensing in den kommunale avløpssektoren. Gebyrer .

Dersom det er tilbakeberegnet tall i statistikken i etterkant av opprinnelig og første publisering, så vil siste og gjeldende versjon av de tilbakeberegnede tallene til en hver til ligge i Statistikkbanken.

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB