Vann og avløp

Statistikk

Kommunal vannforsyning
Statistikken beskriver ulike sider ved kommunal vannforsyning.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Kommunalt avløp
Statistikken beskriver ulike sider ved kommunal avløpssektor, som gebyrer, rensing, avløpsanlegg
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning
Statistikken skal kartleggje nivå og utvikling i omsetning innafor vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
 1. Flere beredskapsøvelser hos vannverkene

  Av de 1089 kommunale vannverkene her i landet utførte i underkant av 41 prosent beredskapsøvelse det siste året. Det er en oppgang på 8 prosentpoeng sammenliknet med 2022.

 2. Kommunale avløp 2022. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisp

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, oppfyllelse av rensekrav, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett samt disponering og innhold av tungmetall i disponert avløpsslam.

 3. 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet

  I 2022 ble cirka 252 av totalt 39 950 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,63 prosent, viser de nyeste tallene fra Kommunalt avløp.

 4. 30 prosent av vannet går til spille

  I 2022 ble 622 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk sendt ut på ledningsnettet. Beregninger viser at i underkant av hver tredje liter forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

 5. Kommunale avløp 2021. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, oppfyllelse av rensekrav, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett samt disponering og innhold av tungmetall i disponert avløpsslam.

 6. 2 prosent færre innbyggere tilknyttet små avløpsanlegg

  Små avløpsanlegg er vanlig i spredt bebyggelse, og den stabilt nedadgående trenden utgjør en fortsettelse av situasjonen tilbake til tidlig 2000-tallet. I 2021 er totalt 760 000 personer i Norge er tilknyttet en slik type renseløsning.

 7. 0,7 prosent av ledningsnettet ble fornyet i fjor

  I 2021 lå fornyelsen av kommunalt vannledningsnett på 0,7 prosent. Gitt denne fornyelsestakten, og ingen nylegging framover, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele ledningsnettet.

 8. Kommunale avløp 2020. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering

  Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, oppfyllelse av rensekrav, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett samt disponering og innhold av tungmetall i disponert avløpsslam.

 9. 1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

  For 2020 er totale utslipp fra norsk avløpssektor beregnet til 1480 tonn fosfor, tilsvarende 0.27 kilo per innbygger. Dette fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg (≥ 50 pe), 150 tonn fra lekkasjer og 310 tonn fra små, i hovedsak separate, avløpsanlegg (septik m.m.).

 10. Færre utførte beredskapsøvelser

  Kun 32 prosent av de 1 095 kommunale vannverkene her i landet har utført beredskapsøvelse det siste året. Dette er en nedgang på 10 prosentpoeng sammenlignet med 2019, da nivået lå på 42 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet vann og avløp.

Faktasider