Kommunale avløp

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Kommunale avløp 2020. Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering Artikkel 20. desember

    Rapporten omhandler status og utvikling innenfor norsk avløpssektor på temaene: Ressursinnsats, kommunale avløpsgebyrer, oppfyllelse av rensekrav, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og utvalgte organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytning til kommunalt ledningsnett samt disponering og innhold av tungmetall i disponert avløpsslam.