Aktive jegere

Oppdatert: 1. september 2023

Neste oppdatering: 30. oktober 2024

Jaktet elg i jaktåret
Jaktet elg i jaktåret
2022-2023
57 300
Jegere på jakt
Jegere på jakt
2022-20232021-2022 - 2022-2023
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt134 100-2,0
Småviltjakt76 400-2,3
Rypejakt43 900-1,8
Hjorteviltjakt90 500-2,4
Elgjakt57 300-3,0
Hjortejakt50 900-1,2
Villreinjakt7 200-10,0
Rådyrjakt43 700-1,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder
  Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
  Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
  2022-2023
  Menn122 28070 45040 08082 84052 04047 2106 62040 420
  Kvinner11 5405 8903 8007 4905 1303 6706203 210
  Jegerens alder
  Under 20 år3 7602 4901 4402 6001 7201 4102401 420
  20-29 år15 98010 2006 02010 4606 6905 9601 0105 690
  30-39 år22 83014 2908 08014 8308 8208 4801 2707 690
  40-49 år26 21015 7209 10017 29010 5109 9101 4808 640
  50-59 år31 49017 08010 11021 54013 65012 3301 6809 990
  60-69 år22 36011 3606 56015 54010 2408 7101 1106 880
  70 år eller eldre11 1905 2002 5708 0705 5404 0804503 320
  1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
  Standardtegn i tabeller
 • Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
  Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
  Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
  Hele landet
  2017-2018141 76082 83045 21094 43060 93048 2209 92043 010
  2018-2019139 77083 99047 90091 27059 34048 0307 62042 530
  2019-2020135 66078 33043 23092 08059 88049 4708 22043 360
  2020-2021140 30083 50048 50092 70059 80050 7007 90044 800
  2021-2022136 90078 20044 70092 70059 10051 5008 00044 400
  2022-2023134 10076 40043 90090 50057 30050 9007 20043 700
  2022-2023
  Viken25 10016 2006 40015 50010 2005 7001 1009 800
  Oslo7 1005 4003 7002 8001 5001 2005001 300
  Innlandet16 7008 9003 40012 0009 7005 1001 5005 700
  Vestfold og Telemark10 2005 2001 7008 0005 6005 3009005 400
  Agder9 1004 7001 7007 8006 0005 8007006 300
  Rogaland5 8003 1001 7004 3001 1003 5005002 700
  Vestland13 7005 2003 40011 2001 30010 800900800
  Møre og Romsdal7 0002 8001 9005 8001 7005 5005002 700
  Trøndelag - Trööndelage20 50012 4009 30013 40011 0007 4006007 700
  Nordland - Nordlánnda8 8005 6004 7005 1004 80030001 000
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku9 5006 6006 0004 3004 2001000100
  Utlendinger20010002001001000100
  Andre30020010010010010000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 24. august 2023.

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 40 småviltarter (fugler og pattedyr), villsvin og rådyr.

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, gråtrost, rødvingetrost, rugde, enkeltbekkasin, heilo, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, laksand, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, skogshare, sørhare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt regnes også som én jaktdag.

Navn: Aktive jegere.

Emne: Jakt.

30. oktober 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune.

Statistikken publiseres årlig, fem måneder etter at jaktåret er avsluttet.

Ikke relevant.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Jakt.

Ikke relevant

Populasjonen defineres av Jegerregisteret, og omfatter alle jegere som har betalt jegeravgiften. Analyse- og innsamlingsenhet er jegeren.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår må rapportere for det samme jaktåret.

Hver enkelt jeger rapporterer via Altinn eller på tilsendt papirskjema til Statistisk sentralbyrå. Innsamlingsperioden går fra begynnelsen av januar til ut juli.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Ikke relevant

Intervjuere og alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. SSB har utnevnt eget personvernombud.

SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer.

For å sikre dette benyttes metodene undertrykking og avrunding i denne statistikken.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Ikke relevant

Kontakt