420159
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jeja/aar
420159
statistikk
2020-08-06T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
jeja, Aktive jegere, jegere, småviltjegere, storviltjegere, jaktrapporteringJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Aktive jegere

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

59 880

jaktet elg i jaktåret 2019/2020

Jegere på jakt
2019-20202018-2019 - 2019-2020
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt135 660-2,9
Småviltjakt78 330-6,7
Rypejakt43 230-9,7
Hjorteviltjakt92 0800,9
Elgjakt59 8800,9
Hjortejakt49 4703,0
Villreinjakt8 2207,9
Rådyrjakt43 3602,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke

Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
Antall jegere som løste jegeravgiftAntall jegere som har rapportertAntall jegere som ikke har rapportert
I altJaktetIkke jaktet
Hele landet
2012-2013193 450174 740137 24037 50018 700
2013-2014196 870175 990139 38036 61020 890
2014-2015201 420179 280142 85036 43022 140
2015-2016200 630180 070139 01041 06020 560
2016-2017204 400182 510142 10040 40021 890
2017-2018204 340183 210141 76041 45021 130
2018-2019204 800183 080139 77043 31021 720
2019-2020190 400171 280135 66035 63019 150
 
2019-2020
Viken36 84033 71025 3808 3303 130
Oslo11 16010 0307 1702 8601 130
Innlandet22 41020 50017 2103 2901 910
Vestfold og Telemark14 39013 19010 4002 7901 200
Agder12 60011 3309 2102 1201 270
Rogaland8 8808 1605 8902 260720
Vestland19 07017 32013 9303 3901 760
Møre og Romsdal9 4308 6507 1601 500780
Trøndelag - Trööndelage27 03024 28020 4203 8602 750
Nordland12 06010 7308 6902 0401 340
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku13 96012 4009 5202 8901 560
Utlendinger1 980470390801 520
Andre59051029022080

Tabell 2 
Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder

Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
2019-2020
Menn124 49072 68039 70084 75054 84046 1507 54040 430
Kvinner10 7905 5003 4907 0504 8703 2406702 850
 
Jegerens alder
Under 20 år4 4602 8601 4903 1502 1401 6703501 730
20-29 år17 99011 9206 62011 6607 5806 4301 2406 320
30-39 år22 54014 3307 73014 7008 9608 1201 3807 540
40-49 år28 34016 7509 50018 97012 10010 3001 7509 030
50-59 år29 81016 1709 36020 52013 29011 2301 6909 270
60-69 år21 23010 8606 04015 01010 1807 9201 2906 290
70 år eller eldre10 9105 2902 4507 7905 4603 7205103 100

Tabell 3 
Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke

Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
Hele landet
2014-2015142 85087 76049 65092 86061 22045 35010 61040 370
2015-2016139 01080 28040 86094 13061 55046 41011 09041 540
2016-2017142 10083 88045 78094 22061 13047 18010 43042 380
2017-2018141 76082 83045 21094 43060 93048 2209 92043 010
2018-2019139 77083 99047 90091 27059 34048 0307 62042 530
2019-2020135 66078 33043 23092 08059 88049 4708 22043 360
 
2019-2020
Viken25 38016 4606 44015 78010 8105 1101 2909 520
Oslo7 1705 5003 7602 9201 6301 1604801 220
Innlandet17 2109 3903 93012 36010 0504 7501 6105 560
Vestfold og Telemark10 4005 5701 6308 1005 7105 1601 1705 260
Agder9 2105 0201 6207 8806 2405 5306906 450
Rogaland5 8903 4201 6104 2601 3503 4905202 710
Vestland13 9305 6803 67011 1501 37010 7001 130700
Møre og Romsdal7 1602 9001 8805 9101 8205 5706802 920
Trøndelag - Trööndelage20 42012 0108 51013 65011 3507 4605607 780
Nordland8 6905 5704 3605 1004 84027010970
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku9 5206 4905 6604 5604 43014030120
Utlendinger390160502801801003090
Andre290180120160100502050

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

 

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 36 småviltarter (fugler og pattedyr) og rådyr.

 

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, trost, rugde, enkeltbekkasin, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, hare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt, regnes også som én jaktdag.

 

Standard klassifikasjoner

Klassifisering av småvilt.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Brukere og bruksområder

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Lovhjemmel

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift.

Datakilder og utvalg

Den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår må rapportere for det samme jaktåret.

Datainnsamling, editering og beregninger

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB