KVARTS er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale størrelser i økonomien, blant annet i forbindelse med Statistisk sentralbyrås kvartalsvise konjunkturanalyser av norsk økonomi og av det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. SSB benytter også modellen til forskningsprosjekter, og i noen grad til beregninger for ulike offentlige og private oppdragsgivere.

KVARTS er en disaggregert modell som skiller mellom om lag 45 produkter og 30 næringer. I tillegg inneholder modellen en svært detaljert beskrivelse av hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker utviklingen i offentlige finanser og kapasitetsutnyttingen i økonomien. Modellen baserer seg på nasjonalregnskapets begrepsapparat og definisjonssammenhenger. Spesielt benytter modellen kryssløpssammenhenger som knytter tilgang og anvendelse av produktene til ulike aktiviteter i økonomien, slik som produksjon og bruk av produkter til produktinnsats og forbruk. Samtidig inneholder KVARTS økonometriske likninger som beskriver hvordan aktørene i (deler av) økonomien tenderer til å oppføre seg. Bestemmelsen av parametere i økonometriske atferdsrelasjoner er basert på historiske tidsserier fra nasjonalregnskapet, økonomisk teori og økonometriske metoder.

KVARTS er i stor grad sammenfallende med førløperen MODAG. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at KVARTS regner på kvartalsvise data, mens MODAG regnet på årlige data. En beskrivelse av MODAG vil imidlertid i hovedsak også være gyldig for KVARTS.

Finansiør: Finansdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publikasjoner

En kortfattet modelldokumentasjon finnes her:

Boug, P. T. von Brasch, Å. Cappelen, R. Hammersland, H. Hungnes, D. Kolsrud, J. Skretting, B. Strøm and T. C. Vigtel: Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy, Discussion Papers No. 984, July 2022

En eldre, men fortsatt i høy grad en relevant og mer detaljert dokumentasjon av sentrale deler av modellen finnes i MODAG - En makroøkonomisk modell for norsk økonomi (2008), samt i Cappelen, Å. (1992): MODAG: A Macroeconometric Model of the Norwegian Economy. In: L. Bergman and Ø. Olsen (eds.), Nordic Macroeconomic Models, Comp, Amsterdam, North-Holland Publ., 55-93.

Forskning og analyse

Bjertnæs, G., T. von Brasch, Å. Cappelen, S.Holden, E. Holmøy, O. Slettebø, P. Sletten og J. Zhulanova (2021): COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle, Rapporter 2021/13

Benedictow, A. and P. Boug (2021): Exact and inexact decompositions of trade price indices, Empirical Economic

Boug, P., Å. Cappelen, E.S. Jansen and A.R. Swensen (2021): The consumption Euler equation or the Keynesian consumption function?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 83, 252-272.

Brasch, T. von, Å. Cappelen, H. Hungnes and T. Skjerpen (2021): Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax credits, Economic Modelling, 101, 105545.

Boug, P. and A. Fagereng (2010): Exchange rate volatility and export performance: a cointegrated VAR approach, Applied Economics, 42, 851-864

Benedictow, A. and R. Hammersland (2020): A financial accelerator in the business sector of a macroeconometric model of a small open economy, Economic Systems, 44, 1-13.

Berg, O. T. von Brasch, Å. Cappelen, M. B. Holm, A. Raknerud, H. Tretvoll og T. C. Vigtel (2020): Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien. Utredning for Sysselsettingsutvalget, Rapporter 2020/32

Cappelen, Å. and T. Eika (2020): Immigration and the Dutch disease: A counterfactual analysis of the Norwegian resource boom 2004-2013, Open Economies Review, 31, 669-690.

Gjelsvik, M.L., R. Nymoen and V. Sparrman (2020): Cointegration and structure in Norwegian wage-price dynamics, Econometrics, 8(3), 29.

Brasch, T. von, M.L. Gjelsvik and V. Sparrman (2018): Deunionization and job polarization – a macroeconomic model analysis for a small open economy, Economic Systems Research, 5314, 1-20.

Boug, P., Å. Cappelen and A.R. Swensen (2017): Inflation dynamics in a small open economy, Scandinavian Journal of Economics, 119, 1010-1039.

Benedictow, A. and P. Boug (2013): Trade liberalisation and exchange rate pass-through: the case of textiles and wearing apparels, Empirical Economics, 45, 757-788.

Anundsen, A.K. and E.S. Jansen (2013): Self-reinforcing effects between house prices and credit, Journal of Housing Economics, 22, 192-212.

Boug, P., Å. Cappelen and T. Eika (2013): Exchange rate pass-through in a small open economy: the importance of the distribution sector, Open Economies Review, 24, 853-879.

Jansen, E.S. (2013): Wealth effects on consumption in financial crises: the case of Norway, Empirical Economics, 45, 873-904.