Notater 2016/12

Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014

Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS og MODAG slik de forelå våren 2016. Hovedfokuset er å gjøre rede for det økonometriske arbeidet knyttet til atferdssammenhengene som utgjør kjernen av lønnsblokken i modellene.

Notatet gir også en kort innføring i den teoretiske bakgrunnen for modelleringen av lønnsdannelsen.

Lønnsdannelsen er redegjort for i tre hovedgrupper av næringer; industri, offentlig sektor og markedsrettet tjenesteyting på fastlandet, og skisserer samspillet mellom disse og andre deler av KVARTS/MODAG. Ligningene i modellen er estimert enkeltvis og ved hjelp av minste kvadraters metode på nye data etter hoved¬revisjonen av nasjonalregnskapet i 2014. I tillegg er nye data innhentet og teorien bak relasjonene er vurdert på nytt, se Boug og Dyvi (2008) og Gjelsvik, Nymoen og Sparrman (2013) for tidligere modellversjoner. Estimeringsresultatene er implementert i modellene KVARTS 2012 utgave D (KV12d) og MODAG 2012.

Reestimeringen har ikke avdekket noen vesentlige endringer i lønnsdannelsen sammenlignet med Gjelsvik, Nymoen og Sparrman (2013). Lønnsomheten, målt ved lønnsandelen, er fortsatt viktig for lønnsdannelsen i industrien. Analysen gir ikke støtte til potensielle smitteeffekter fra lønnsomheten i petroleumsnæringen til lønnsutviklingen i industrien.

Om publikasjonen

Tittel

Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014

Ansvarlig

Victoria Sparrman

Serie og -nummer

Notater 2016/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9345-0

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt