Publikasjon

Notater 2017/23

Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS

Innhold

Notatet beskriver en utvidelse av den makroøkonomiske modellen KVARTS, som omfatter Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjett¬balansen.

Statens pensjonsfond utland (SPU) ble etablert i 1990 og fikk sine første innskudd i 1996. Siden den gang har høy produksjon av olje og gass gitt store overføringer til fondet. Fondskapitalen har således vokst klart raskere enn norsk økonomi forøvrig. Handlingsregelen fra 2001 har gitt de overordnede retningslinjene for hvordan disse raskt voksende petroleumsinntektene har blitt faset inn i økonomien. Regelen sier at finanspolitikken bør innrettes slik at det såkalte strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet (SOBU) over tid skal tilsvare den forventede real¬avkastningen av SPU. Siden SPU har vokst raskt har også handlingsregelen muliggjort en stadig økt bruk av oljepenger – både i absolutt forstand og relativt til BNP.

Denne rapporten dokumenterer hvordan SPU og SOBU er modellert i den makroøkonomiske modellen KVARTS. Modellutvidelsen gjør det mulig å vurdere den faktiske finanspolitikken opp mot handlingsregelen ved hjelp av KVARTS.

Vi illustrerer modellegenskapene ved å presentere to skiftberegninger. I den første beregningen ser vi på konsekvensene av en oljeprisøkning på 20 dollar per fat. En slik prisøkning leder til at statens petroleumsinntekter øker, men siden den norske krona styrker seg ganske betydelig faller likevel SPU målt i norske kroner. Ifølge beregningen tar det hele tre år før verdien av fondet har hentet seg inn til nivået uten oljeprisøkningen.

I den andre beregningen ser vi på et moderat aksjekursfall på 5 prosent. Ifølge beregningen har dette kursfallet om lag den samme negative effekten på SPU på kort sikt som en oljeprisøkning på 20 dollar per fat.

Skiftberegningene illustrerer hvor sensitiv en finanspolitikk i tråd med handlingsregelen har blitt for verdiendringer i SPU-porteføljen. Siden fondet nå er stort i forhold til resten av norsk økonomi vil selv moderate sjokk, som de beskrevet over, kunne føre til relativt betydelige finanspolitiske innstramninger for å overholde handlingsregelen.

Kontakt