Den globale finanskrisen og den påfølgende nullrentepolitikken i mange land førte også til at beslutningstakere vendte seg til en rekke finanspolitiske tiltak i et forsøk på å unngå en langvarig økonomisk resesjon. Forskere har siden finanskrisen vist økt interesse for å vurdere makroøkonomiske effekter av ulike finanspolitiske tiltak i særlig USA og Europa som helhet.

Empiriske studier som analyserer effekter av samspillet mellom finans- og pengepolitikk på næringsstrukturen i en økonomi utgjør så langt en liten del av litteraturen. I denne artikkelen spør vi hvordan endringer i finanspolitikk kan påvirke ulike næringer i en liten og åpen økonomi. Svaret på dette spørsmålet kan være spesielt viktig for små og åpne økonomier med inflasjonsstyring og/eller et fleksibelt valutakursregime. Vi analyserer empirisk hvordan finanspolitikk i kombinasjon med pengepolitikk kan påvirke både makroøkonomien og næringsstrukturen ved å bruke den makroøkonomiske modellen KVARTS for norsk økonomi.

Våre simuleringer viser at utgiftsmultiplikatoren i tilfellet med en permanent ekspansiv finanspolitikk kombinert med en renteregel av Taylor-typen for inflasjonsstyring er rundt 1 over en tiårshorisont. Den tilsvarende personskattemultiplikatoren er rundt 0,5. Disse multiplikatorene er noe større i tilfellet med en forbigående finanspolitisk stimulans. Utgiftsmultiplikatoren i tilfellet med enten en permanent eller en forbigående finanspolitisk stimulans er betydelig større enn 1 når pengepolitikken er akkommoderende ved at renten holdes uendret. Våre simuleringer viser også at næringsstrukturen er betydelig påvirket av ekspansiv finanspolitikk ettersom verdiskapingen i skjermet sektor øker på bekostning av verdiskapingen i konkurranseutsatt sektor. Nedgangen i aktiviteten i konkurranseutsatt sektor forsterkes når pengepolitisk innstramming følger med finanspolitisk stimulans. Vi finner at en slik politikkmiks trolig vil gi betydelig avindustrialisering i norsk økonomi. Funnene i denne artikkelen er således relevante for en rekke andre små og åpne økonomier med inflasjonsstyring.