Indeksnivået for industriomsetningen var 177,7 (2005=100) i perioden juni-august 2021 mot 169,5 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsetingen siste tremånedersperiode er godt hjulpet av høyere priser og høy etterspørsel fra eksportmarkedet.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallvareindustri og næringsmidler trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 5,0 prosent fra 2. til 3.kvartal. En bred prisoppgang og høy omsetning på eksportmarkedet bidro sterkt til omsetningsveksten. Veksten på eksportmarkedet var på 4,7 prosent, og hjemmemarkedet viste en økning på 4,3 prosent.

Det var metallvareindustrien og næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 20 og 9,7 prosent. Metallindustrien bidro også positivt i samme periode.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen betydelig opp i september

Industriomsetningen gikk opp med 5,2 prosent fra august til september 2021, ifølge sesongjusterte tall. Store leveranser for bygging av skip og oljeplattformer samt næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 36 og 10 prosent. Næringsmiddelindustrien bidro også til økt industriomsetning i perioden.

Redusert i omsetning for ikke-jernholdige metaller bidro til å dempe oppgangen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: nedgang i industriomsetningen i eurosonen i august 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en nedgang på 1,4 prosent fra juli til august 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang 0,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige ned med henholdsvis 6,4 og 2,4 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.