Produsentprisindeksen økte med 8 prosent i september, godt hjulpet av økte priser på energivarer. Innenfor utvinning av råolje og naturgass, som gikk opp med rundt 19 prosent, var det spesielt naturgassen som påvirket oppgangen mest. Prisen på naturgass svinger en del på kort sikt, men prisen har samlet sett pekt oppover de siste fem månedene. Økt etterspørsel etter gass i Europa i kombinasjon med lavere tilgang er en viktig forklaring på de høye gassprisene. En annen forklaring er det grønne skiftet med stadig høyere CO2-priser for å erstatte kull med gass i produksjonen av strøm. På grunn av et noe volatilt marked med til dels ekstreme utslag i prisene fra dag til dag, er gassprisene i september heftet med noe mer usikkerhet enn vanlig.

Strømprisene når nye høyde

Innen kraftforsyning økte prisene med 17,9 prosent fra august til september og ble med dette liggende nesten 126 prosent over fjorårets september-nivå. Nettleien var omtrent uendret fra august til september, mens spotprisen fra Nord Pool og strømprisen til norske husholdninger økte siste måned. Ukesrapporter fra NVE (nve.no) viser at det i løpet av uke 37 ble satt ny rekord i strømprisen (målt i øre/kwh) i Sør-Norge, noe som skyldtes tørt vær i kombinasjon med økt etterspørsel. Elles henger de høye strømprisene i september tett sammen med høye kraftpriser på kontinentet, grunnet vedvarende økning i gass, kull og CO2-kvoteprisen.

Figur 1. Prisindeks, 2015=100

Metaller fortsetter prisoppgangen

Det var en beskjeden prisoppgang i industrien totalt i september. Næringer med prisoppgang var metall og metallvareindustri, trelast- og trevareindustri, kjemisk og farmasøytisk industri, samt petroleums- og kullvareindustri. Størst bidrag til den totale oppgangen i industrien kom fra metallindustrien, med en oppgang på 1,9 prosent. Jern og stål samt ikke-jernholdige metaller bidro mest, der ulike aluminiumslegeringer hadde en del å si i sistnevnte gruppe. Aluminiumslegeringer inngår i et bredt spekter av produkter, og er en viktig bestanddel i blant annet bilindustrien.

En annen industri som har utmerket seg de siste månedene er trelast- og trevareindustri som fortsetter prisoppgangen også i september med en oppgang på 2,1 prosent. Det er flere årsaker til prisoppgangen blant annet økt byggeaktivitet og underskudd på materialer.