Indeksnivået for industriomsetningen var 200,9 (2005=100) i perioden mars – mai 2022 mot 188,9 i tremånedersperioden før For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i omsetning skyldes i stor grad høy prisvekst på industrivarer.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustri trekker opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 6,4 prosent i perioden mars – mai 2022, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Kraftig vekst i eksportomsetningen i denne perioden bidrar til veksten, selv om hjemmemarkedet også viser økning, men her var økningen mere moderat. Se artikkel om utenrikshandel med varer for mer om utviklingen i eksporten.

Det var metallindustri og næringsmiddelindustri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 19 og 4,0 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak til den sterke omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i mai

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,4 prosent fra april til mai 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Det var flere næringer som bidro til oppgangen. Kjemiske råvarer og metallindustri bidro mest til veksten med en oppgang på henholdsvis 14 og 5,4 prosent sammenliknet med forrige måned. Maskinindustri og næringsmiddelindustrien bidro også til denne oppgangen. Økte priser på metaller, næringsmiddel og kjemiske råvarer var en sterkt medvirkende faktor.

Redusert omsetning for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetingen. Vedlikeholdsstans hos store enkeltaktører var en stor medvirkende årsak til denne nedgangen.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i april 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,5 prosent fra mars til april 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en nedgang på 0,3 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen ned i Danmark og Sverige, med hennholdsvis 2,5 og 0,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.