I sterk kontrast til PPI fra april så vi i mai en moderat oppgang i priser fra norske produsenter på 1,7 prosent. Hovedårsaken til dette omslaget var at prisendringene for utvinning av råolje og naturgass nærmest utlignet hverandre til en oppgang på 0,3 prosent, i motsetning til nedgangen på rundt 18 prosent i forrige måned. Det samme mønsteret så vi for alle energivarer, der prisene samlet sett lå stabilt fra april til mai. I mai så vi en sterk nedgang i prisene fra drikkevareindustrien og kraftforsyning, men disse ble mer enn utlignet av prisvekst i andre næringer. Særlig prisveksten i næringsmiddelindustrien på 4,2 prosent og kjemisk industri på 12,6 prosent bidro til at PPI steg i mai.

Figur 1. Produsentprisindeksen, 2015=100

Høy prisvekst i deler av næringsmiddelindustrien

Særlig i næringsmiddelindustrien var prisveksten usedvanlig høy i mai på 4,2 prosent. Dette er den største månedsendringen vi har målt for denne næringen siden omleggingen av Produsentprisindeksen i 2001. Prisene i næringsmiddelindustrien har økt med 17,5 prosent sammenlignet med mai 2021.

Næringsmiddelindustrien er sammensatt av flere undergrupper. Blant disse industriene finner vi produksjon av kjøtt og kjøttvarer, fisk, skall- og bløtdyr og frukt og grønnsaker. I mai var det for det meste moderat prisvekst på de forskjellige typer næringsmidler med ett vesentlig unntak, fisk, skall- og bløtdyr. Denne gruppen hadde en vekst på 9,5 prosent denne måneden og var hovedårsaken til den rekordhøye prisoppgangen for næringsmiddelindustrien i mai.

Ellers i industrien så vi en særlig prisvekst i kjemisk industri på 12,6 prosent der kjemiske råvarer bidro mest med en samlet vekst på 15,3 prosent fra april til mai. Prisveksten tiltok også i trelast- og trevareindustri, gummivare- og plastindustri og mineralproduktindustri.
Det samlede bildet for hele industrien i mai ble en prisvekst på 3,3 prosent.