Indeksnivået for industriomsetningen var 173,6 (2005=100) i perioden juni-august 2021 mot 168,2 i tremånedersperioden før, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i industriomsetingen siste tremånedersperiode er godt hjulpet av høyere priser og høy etterspørsel fra eksportmarkedet.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallvareindustri øker kraftig

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 3,2 prosent i perioden juni-august 2021, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. En bred prisoppgang og høy omsetning på eksportmarkedet i denne perioden bidro sterkt til omsetningsveksten. Veksten på eksportmarkedet var på 5,1 prosent, mens hjemmemarkedet viste en økning på 1 prosent.

Det var metallvareindustrien og næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk omsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 33 og 5,5 prosent. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe den samlede oppgangen, med en nedgang på 6,2 prosent.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: liten nedgang i industriomsetningen i august

Industriomsetningen gikk ned med 0,3 prosent fra juli til august 2021, ifølge sesongjusterte tall. Det var næringsmiddel- og drikkevareindustri som trakk industriomsetningen mest ned, med en nedgang på 2,9 prosent.

Økning i omsetningen for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og ikke-jernholdige metaller bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen i perioden.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i juli 2021

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli 2021, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang 2,0 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen i Danmark og Sverige opp med henholdsvis 4,1 og 1,7 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringa tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av virksomhetene i industrien har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisa blir gjort på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningene av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, blir dette gjort ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.]