Indeksnivået for industriomsetningen var 200,4 (2005=100) i 2.kvartal 2022 mot 195,6 i foregående kvartal, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Økningen i omsetning skyldes i stor grad høy prisvekst på industrivarer.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: metallindustri bidrar mest

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 2,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2022. Det var vekst i både eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Se artikkel om utenrikshandel med varer for mer om utviklingen i eksporten.

Det var metallindustri og næringsmiddelindustri som trakk industriomsetningen mest opp, med en oppgang på henholdsvis 14 og 4,6 prosent. Høy prisvekst er en viktig årsak til omsetningsveksten i disse næringene i tremånedersperioden.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 5,3 prosent i perioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: industriomsetningen ned i juni

Industriomsetningen hadde en nedgang på 0,7 prosent fra mai til juni 2022, ifølge sesongjusterte tall.

Metallindustrien og maskinindustrien bidro mest til nedgangen i industriomsetningen fra mai til juni med en nedgang på henholdsvis 6,7 og 7,9 prosent.

Økt omsetning inennfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe nedgangen i industriomsetningen i perioden. Økte priser på raffinerte petroleumsprodukter var en medvirkende faktor.

Månedsendring: økning i industriomsetningen i eurosonen i mai 2022

Industriomsetningen i Omfatter de 19 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 2,6 prosent fra april til mai 2022, viser sesongjusterte tall. I samme periode var det en oppgang på 1,4 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark og Sverige, med henholdsvis 5,6 og 2,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat.