Indeksnivået for industriomsetningen var 213,3 (2005=100) i 1. kvartal 2023, mot 209,7 i 4. kvartal 2022, viser For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.. Det var økt omsetning på hjemmemarkedet som stod bak denne økningen.

Figur 1. Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹. 2005=100

¹ Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Tremånedersendring: Næringsmidler trekker mest opp

Sesongjusterte tall viser at total industriomsetning økte med 1,7 prosent i 1. kvartal 2023, sammenlignet med foregående kvartal.

Det var næringsmiddelindustrien som trakk industriomsetningen mest opp. Her var oppgangen på 2,5 prosent. Økte priser er en viktig faktor bak omsetningsveksten for næringsmiddelindustrien. Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro nest mest til økningen i industriomsetingen med en økning på 10,3 prosent.

Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til å dempe oppgangen i industrien med en nedgang på 6,7 prosent i perioden. Lavere priser for raffinerte petroleumsprodukter i 1. kvartal 2023 forklarer mye av denne nedgangen. Lavere produksjonsvolum i denne næringsgruppen trakk også ned omsetningen i tremånedersperioden.

Figur 2. Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt¹

¹Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Månedsendring: Industriomsetningen økte i mars

Industriomsetningen økte med 1,1 prosent fra februar til mars 2023, ifølge sesongjusterte tall. Eksportmarkedet bidro mest økningen i industriomsetningen.

Næringen for bygging av skip og oljeplattformer bidro mest til økningen i den samlede industriomsetningen fra februar til mars med en oppgang på 17,5 prosent. Store enkeltleveranser i mars forklarer mye av denne økningen.

Øvrige næringer som bidro til å trekke opp industriomsetningen fra februar til mars 2023 var:

  • Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri
  • Dataindustri og elektrisk utstyrindustri
  • Metallindustri

Gummi, plast og mineralsk industri og næringsmiddelindustrien bidro mest til å dempe oppgangen i industriomsetningen i mars med en nedgang på henholdsvis 3,9 og 0,7 prosent.

Månedsendring: oppgang i industriomsetningen i eurosonen i februar 2023

Industriomsetningen i Omfatter de 20 EU-land som har valgt euro som valuta. hadde en oppgang på 0,7 prosent fra januar til februar 2023, viser sesongjusterte tall. I samme periode var industriomsetningen opp 2,2 prosent i Norge. Ellers i Norden gikk industriomsetningen opp i Danmark og Sverige med henholdsvis 0,3 og 0,9 prosent i denne perioden, ifølge EUs statistikkontor Eurostat (ec.europa.eu).

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Dette virker også inn på sesongjusterte tall for 1. og 2. kvartal. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.