Generelt sett ser vi en todeling i PPI for mars. Ser vi på indeksen uten energivarer steg prisene med 1 prosent, men for kun energivarer var nedgangen på 6,6 prosent. Det største bidraget her kommer fra nedgang i både råolje- og naturgassprisene, hvor prisene på naturgass falt mest. Dette resulterte i at den samlede indeksen for utvinning gikk ned med 8,4 prosent. Prisindeksen for kraftforsyning gikk opp og dempet dermed nedgangen for energivarer.

Figur 1. Produsentprisindeks, med og uten energivarer, 2015=100

Prisvekst for sjømatnæringen

Næringsmiddelindustrien fortsatte prisoppgangen fra februar, og denne var i mars på 1,8 prosent. Sett bort i fra august 2022 har det vært en kontinuerlig prisoppgang for næringsmiddelindustrien siden oktober 2021. For mars er endringene små i mange av undergruppene, men blant annet for fôrvarer var det en oppgang. Det største bidraget til prisveksten kommer derimot fra sjømatnæringen. 

Denne hadde i mars en oppgang på 3,9 prosent, bare to ganger siden 2020 har den månedlige økningen vært større. Det har i løpet av mars vært store prishopp på laks, særlig i starten av måneden. En viktig forklaring kommer av økte produksjonskostnader, særlig på innsatsfaktorene raps og soya. Økningen har ikke bare begrenset seg til oppdrettsnæringen, men også prisene på ulike ville fiskeslag og skalldyr har økt. Blant annet var prisene på skrei betydelig høyere enn på samme tid i fjor.

Figur 2. Månedlig endring i produsentprisindeks, næringsmidler og sjømat

Små endringer for industrinæringene

Industrinæringene som helhet hadde en relativt beskjeden indeksendring i mars ved at den gikk opp 0,9 prosent. Kanskje det mest bemerkelsesverdige for industrinæringene i mars er at det var gjennomgående beskjedne prisendringer i nær sagt alle undernæringer. En typisk råvarebasert industri som kjemisk industri har hatt store endringer den siste tiden, men endte opp med en liten prisnedgang på 0,4 prosent. Raffinerte petroleumsprodukter hadde også en liten nedgang på 0,8 prosent. De små endringene her kan settes i sammenheng med en ganske stabil oljepris hittil i 2023.

Av industrinæringer med litt bevegelse kan mineralproduktindustrien og elektroteknisk industri nevnes, begge med en månedsendring på 5 prosent. Metallindustrien fikk en oppgang på 1 prosent, og fortsetter dermed veksten etter et prisfall gjennom høsten 2022.   

Liten oppgang innen kraftforsyning

Etter et mindre fall i prisene i februar var det en tilsvarende beskjeden økning for Dette består i all hovedsak av strømpriser og nettleie, med en mindre andel damp, gass og varmtvann til oppvarming. i mars på 3,7 prosent. Ifølge ukesrapportene fra NVE (nve.no), var det særlig i midten av måneden at strømprisene ble dratt opp av mindre vind og kaldere vær. Mot slutten av måneden ble det mere vind både hjemme og på kontinentet, samt mildere, og prisen dertil gikk ned igjen.