Innvandrere

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 9 av 9

Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

Eldre innvandrere er i denne rapporten definert som personer i alderen 60 år eller eldre, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Marriage before children? First family formation among the children of immigrants in Norway

Differences in the timing and pathway into family life provide insights into the social distance between majority and immigrant-background groups. Increasing similarity in these processes across immigrant generations may indicate blurring of group distinctions.

Fortsatt positive holdninger til innvandrere

I løpet av de siste årene har holdningene til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

Holdninger til innvandrere og innvandring

Holdninger til innvandrere og innvandring har de siste årene gått i retning av å bli stadig mer positive, og resultatene av årets undersøkelse viser at denne trenden fortsetter.

Overføringsflyktninger 2020

Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land.

Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway

Til tross for økende utbredelse av samboerskap i vestlige mottakerland, fokuserer det meste av forskningen på familieatferden til innvandrere og deres barn kun på ekteskap.

Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4. kvartal 2020 ser vi derimot en noe sterkere vekst blant innvandrerne, men forskjellen i andel ledige innvandrere i forhold til den øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien.

Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

24 400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020 - 14 000 færre enn året før. Vi må helt tilbake til 2005 for å finne et lavere antall førstegangsinnvandrere. Nedgangen må i hovedsak tilskrives restriksjoner på grunn av koronapandemien.

Sterk økning i antall overganger til norsk statsborgerskap

Det ble innvilget 19 700 norske statsborgerskap i løpet av 2020. Dette var en økning på 49 prosent fra 2019, som sannsynligvis henger sammen med at det 1. januar 2020 ble allment tillatt å ha flere statsborgerskap ved siden av det norske.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandrere.

faktasider