Innvandrere

Statistikk

Adopsjoner
Statistikken viser antall adopterte barn i løpet av et år.
Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.
Holdninger til innvandrere og innvandring
Statistikken kartlegger befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring.
Innvandrere etter innvandringsgrunn
Statistikken viser hvor mange som innvandret til Norge siste år, og hvorfor de innvandret.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Statistikken viser tall for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Overgang til norsk statsborgerskap
Viser antall overganger til norsk statsborgerskap i løpet av ett år
Personer med flyktningbakgrunn
Statistikken viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år.
Innvandringsregulering - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk om innvandring med tall for søknader om asyl og andre oppholdsgrunnlag
Gå til UDI

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 29 av 29
 1. Hvordan presterer flyktninger på skolebenken?

  Flyktninger som kom til Norge før fylte 18 år har lavere resultater ved avsluttet grunnskole, faller hyppigere fra videregående opplæring og har et gjennomgående lavere utdanningsnivå enn befolkningen ellers. Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom ulike flyktninggrupper.

 2. Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst

  Som en følge av krigen i Ukraina, flyktet mange av innbyggerne til andre land. I Norge var det 30 300 flere bosatte innvandrere fra Ukraina ved inngangen til 2023 enn året før.

 3. Stabilt positive holdninger til innvandrere etter flyktningstrøm fra Ukraina

  Trenden fra tidligere år, med stadig litt mer positive holdninger til innvandrere og innvandring, fortsetter i årets undersøkelse. Dette i en tid der det har kommet et økende antall personer til Norge for å søke om beskyttelse.

 4. Rekordmange overføringsflyktninger

  Om lag 3 500 nye overføringsflyktninger ble bosatt i Norge i 2021, og dette er det høyeste antallet i løpet av ett år noensinne. Under halvparten av alle som var bosatt før 2021 er sysselsatt, og nær halvparten av dem har vedvarende lavinntekt.

 5. Økt familieinnvandring etter koronaåret 2020

  Familieinnvandringen steg markant i 2021 sammenlignet med året før. Antallet familieinnvandringer steg likevel ikke like mye som andre typer innvandringer. Færre personer kom for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen sammenlignet med før pandemien.

 6. Flere overføringsflyktninger til Norge

  Ved inngangen til 2022 var det registrert 244 660 bosatte personer med flyktningbakgrunn i Norge, om lag 4 400 flere enn året før. Dette tilsvarer en økning på 1,8 prosent.

 7. Innvandringen tilbake på samme nivå som før pandemien

  38 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2021 – 12 600 flere enn i 2020. Innvandringen er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien.

 8. Økonomiske levekår for arbeidsinnvandrere som ble bosatt i Norge i årene 2004-2018

  Dette notatet belyser de økonomiske levekårene til ikke-nordiske arbeidsinnvandrere som ble bosatt i årene 2004-2018, og har fortsatt å bo i Norge i årene etter. Vi følger arbeidsinnvandrernes husholdnings-inntekter fra bosetting og fram til og med 2020

 9. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  Tre av fire arbeidsinnvandrere fra EØS-området som er bosatt i Norge, er fra et av de nyeste EU-landene i Øst-Europa. Klart størst er andelen fra Polen med mer enn en av to fra de nyeste EU-landene, mens Litauen og Romania følger bak.

 10. Monitor for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området

  Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har historisk sett hatt arbeidsinnvandring fra langt tilbake i tid. I denne rapporten ser vi nærmere på arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS og deres familietilknyttede.

 11. Nye og reviderte standarder for verdensinndelinger og landkoder

  Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene over nasjonalt nivå. Det omfatter to standarder for landgrupperinger og tre standarder for landkoder.

 12. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 13. Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2021 i kjølvannet av ny lov

  41 100 personer fikk i fjor innvilget norsk statsborgerskap. Det var det høyeste antallet noensinne. Svensker, eritreere og russere utgjorde de største gruppene blant de som fikk statsborgerskap.

 14. Endring i statsborgerskapsloven bidro til færre utenlandske statsborgere

  Med endringen i statsborgerskapslov som tillater dobbelt statsborgerskap har hvem som søker norsk statsborgerskap forandret seg. Antallet utenlandske statsborgere i Norge går også ned, for første gang siden 1990-tallet.

 15. Innvandrere og barna deres teller nå over en million

  De to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer. Innvandrerne utgjorde 819 400 personer, eller 15,1 prosent av befolkningen.

 16. Innvandring og innvandrere i Norden, 2016-2020

  Denne rapporten er i en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Den tar også opp integreringen av innvandrerne, operasjonalisert ved deres deltaking i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

 17. Store forskjeller i integreringen av familieinnvandrere

  Integreringen av familieinnvandrere varierer betydelig etter hvem de kommer til i Norge. De har generelt lavere inntekt, bor trangere og eier i mindre grad sin egen bolig når vi sammenligner med hele befolkningen.

 18. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2020

  Familieinnvandring har vært den viktigste innvandringsgrunnen for ikke-nordiske statsborgere siden 1990. Familieinnvandring følger i stor grad annen innvandring og må ses i sammenheng med innvandringen generelt til Norge. I de siste årene har familieinnvandringen til Norge gått ned, som blant annet skyldes at det har kommet færre flyktninger til landet. Særlig var nedgangen stor i 2020. Dette var først og fremst et resultat av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien.

 19. Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

  Eldre innvandrere er i denne rapporten definert som personer i alderen 60 år eller eldre, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

 20. Marriage before children? First family formation among the children of immigrants in Norway

  Differences in the timing and pathway into family life provide insights into the social distance between majority and immigrant-background groups. Increasing similarity in these processes across immigrant generations may indicate blurring of group distinctions.

 21. Holdninger til innvandrere og innvandring

  Holdninger til innvandrere og innvandring har de siste årene gått i retning av å bli stadig mer positive, og resultatene av årets undersøkelse viser at denne trenden fortsetter.

 22. Fortsatt positive holdninger til innvandrere

  I løpet av de siste årene har holdningene til innvandrere og innvandring blitt stadig mer positive. Denne trenden fortsetter i årets undersøkelse, og relativt få er blitt mer skeptiske til arbeidsinnvandring som en følge av pandemien.

 23. Overføringsflyktninger 2020

  Overføringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overført til et tredje land.

 24. Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway

  Til tross for økende utbredelse av samboerskap i vestlige mottakerland, fokuserer det meste av forskningen på familieatferden til innvandrere og deres barn kun på ekteskap.

 25. Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

  Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4. kvartal 2020 ser vi derimot en noe sterkere vekst blant innvandrerne, men forskjellen i andel ledige innvandrere i forhold til den øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien.

 26. Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

  24 400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020 - 14 000 færre enn året før. Vi må helt tilbake til 2005 for å finne et lavere antall førstegangsinnvandrere. Nedgangen må i hovedsak tilskrives restriksjoner på grunn av koronapandemien.

 27. Sterk økning i antall overganger til norsk statsborgerskap

  Det ble innvilget 19 700 norske statsborgerskap i løpet av 2020. Dette var en økning på 49 prosent fra 2019, som sannsynligvis henger sammen med at det 1. januar 2020 ble allment tillatt å ha flere statsborgerskap ved siden av det norske.

 28. Visualisering av innvandringsgrunner

  Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste.

 29. Slik definerer SSB innvandrere

  Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet innvandrere.