178633_not-searchable
/befolkning/statistikker/innv_statres/aar
178633
Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader
statistikk
2014-09-01T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innv_statres, Innvandringsregulering - StatRes (opphørt), arbeidstillatelse, oppholdstillatelse, utvisning, visum, familieinnvandring, mottaksplasser, omgjøringsanmodninger, klagesaker, returer, utlendingsdirektoratet, UDI, utlendingsnemnda, UNE, asylmottak, asylsaker, saksbehandlingstid.Befolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true
Statistikk over utgifter, årsverk, aktiviteter og resultater i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), blant annet asylsaker og saksbehandlingstid.

Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på Utlendingsdirektoratets og Utlendingsnemndas (UNE) websider.

Innhold

Publisert:

Betydelig kortere saksbehandlingstid for asylsøknader

I 2013 var saksbehandlingstida for asylsøknader i Utlendingsdirektoratet (UDI) 72 prosent kortere enn i 2010. For utvisningssaker var behandlingstida en femtedel av det den var tre år tidligere. I Utlendingsnemnda (UNE) gikk saksbehandlingstida jevnt over ned i 2013. Redusert behandlingstid skyldes blant annet færre restanser.

Innvandringsregulering - StatRes
2010201120122013
1Vedtak om fornyelser av tillatelser er ikke inkludert i tallene.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 2101 2181 2661 367
Avtalte årsverkekskl. lange fravær, i alt1 3721 2841 2431 252
Aktiviteter og tjenester
Antall behandlede saker i UDI92 83399 738100 73395 478
Klager og omgjøringsanmodninger til UNE18 35317 70218 75422 575
Resultater
Innvilgelser fra UDI46 12754 81254 91455 675
Klager og omgjøringsanmodninger tatt helt eller delvis til følge, UNE1 3732 1662 1772 292
Enhetskostnader
Enhetskostnader UDI - asylsaker16 96923 97422 63920 351
Relaterte indikatorer
Innkomne saker til utlendingsforvaltningen358 828355 231377 551425 597
Antall innvilgelser i utlendingsforvaltningen1174 162202 966206 605248 927
Alle innvandringer til Norge73 85279 49878 57075 789

I motsetning til asylsøknadene har UDIs saksbehandlingstid for permanent opphold økt 3,5 ganger siden 2008. Også saksbehandlingstida for familieinnvandringssaker er blitt lengre - 35 prosent lengre enn i 2012.

Mindre utgifter enn for få år siden

De totale utgiftene var på om lag 3,9 milliarder kroner. Av dette knytter 2,5 milliarder seg til kjøp av oppholdsplasser og andre oppholdsutgifter for asylsøkere. I takt med utviklingen i antall asylsøkere steg utgiftene kraftig fra 2007 til 2010, mens nivået i perioden 2011-2013 har vært relativt stabilt og om lag 10 prosent lavere enn i 2010.

Stabilt antall årsverk

Det var i alt 1 252 avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, knyttet til innvandringsregulering i 2013. Dette er samlet sett 9 flere avtalte årsverk enn året før. De to instansene har imidlertid opplevd stikk motsatt utvikling: I UDI er antall årsverk redusert med 32 (til 923), mens UNE har fått 41 flere årsverk og har nå 329.

Fra 2007 til 2010 var det hvert år en økning i antall årsverk både hos UDI og UNE, mens det i 2011 var en nedgang og deretter stabilisering på et nivå litt lavere enn det var i 2009. For tredje år på rad ble antall årsverk i UDI noe redusert.

Enhetskostnadene for asylsøknader ned 10 prosent

UDI behandlet 12 600 asylsøknader i 2013. Dette er 1 100 flere enn året før, men færre enn i toppåret 2010 da det ble behandlet 16 500 saker. For asylsaker var enhetskostnaden nærmere 20 400 kroner i 2013, eller om lag sju ganger høyere enn gjennomsnittet for de øvrige sakstypene. For andre år på rad har enhetskostnadene for behandling av asyl- og utvisningssaker gått ned, men de er likevel på et høyere nivå enn de var i perioden 2007-2010. Nedgangen fra 2012 var på 10 prosent for asylsaker og 23 prosent for permanent opphold.

Færre behandlede saker i UDI, men kraftig økning i UNE

Det totale antall behandlede saker for UDI lå i underkant av 96 000 i 2013. Dette er en nedgang på nær 5 300 saker fra 2012, og så vidt over tallet for 2010. Det var en liten økning i antall asylsaker, mens nedgangen var størst for familieinnvandringssaker.

I UNE ble det behandlet 22 600 saker i 2013, som innebærer en økning på 20 prosent, eller 3 800 saker, fra året før. Oppgangen skyldes i første rekke flere asylsaker. I 2009 kom antall behandlede saker i UNE opp på et klart høyere nivå enn det hadde ligget tidligere, og i 2013 økte tallet altså betydelig igjen. Siden 2008 har antall saker blitt mer enn fordoblet.

Klart flere tvungne returer med politi

Antall tvungne returer med politi har økt betydelig hvert år siden 2007 og var i 2013 på 6 000, mot 2 200 i 2007. I 2013 ble 20 prosent flere hjemsendt enn året før.