SSBs nye nasjonale befolkningsframskrivinger viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6,1 millioner i 2060 og 6,2 millioner i 2100.

– Framover vil befolkningsveksten i Norge bli tydelig lavere enn hva vi har vært vant med de siste tiårene, sier demograf Ane Tømmerås i SSB.

Befolkningsvekst skjer når det fødes flere enn det dør, og når det er flere som innvandrer enn utvandrer fra landet. Høy Innvandring minus utvandring. Når dette tallet er positivt er det flere som innvandrer enn som utvandrer.spesielt gjennom 2010-tallet har bidratt til at befolkningsveksten har vært høy i Norge, mens Fødte minus døde. Når dette tallet er positivt har vi et fødselsoverskudd, når det er negativt har vi et fødselsunderskudd.][Figur 1 – Befolkningsvekst infografikk – fødselsoverskudd og nettoinnvandring.har bidratt stadig mindre i samme periode.

– Vi forventer at innvandring vil fortsette å være den sterkeste driveren til befolkningsvekst i Norge framover, men veksten vil ikke bli like høy som den har vært til nå. Det er fordi vi også venter noe lavere innvandring på sikt, sier Ane Tømmerås.

Framskrivingene legger til grunn at nettoinnvandringen vil øke noe de neste årene, hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina. Den vil deretter synke til en langsiktig trend på rundt 11-12 000 årlig.

– Ved 2050 forventer vi at det årlig vil dø flere enn det fødes, og da vil innvandringen alene bidra til at vi fortsatt får folkevekst, sier Ane Tømmerås.

SSB lager befolkningsframskrivinger både på nasjonalt og regionalt nivå. De regionale framskrivingene beregner utviklingen i hvert fylke og hver kommune. Les om de regionale framskrivingene her.

Figur 1. Befolkningsvekst, nettoinnvandring og fødselsoverskudd
Figur 1. Befolkningsvekst, nettoinnvandring og fødselsoverskudd. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Hva bidrar mest til befolkningsveksten? Stablet arealdiagram som viser befolkningsvekst, nettoinnvandring og fødselsoverskudd. 1980-2060 Hovedalternativet (MMM). Personer. I 2021 var årlig folkevekst på 33 900 personer. I 2060 framskriver SSN årlig folkevekst på 4 600 personer. Av dette er fødselsunderskuddet 6 200 personer.

En aldrende befolkning, også blant innvandrere

Samtidig som folkeveksten blir lavere, vil også andelen eldre i befolkningen øke betydelig. I 2060 vil i underkant av 25 prosent av Norges befolkning være 70 år eller eldre. I dag er bare 13 prosent over 70 år.

– Dette er vi rimelig sikre på, ettersom dette gjelder de menneskene som allerede er her. Det er imidlertid litt mer usikkert akkurat hvor fort det vil skje, fordi det avhenger av hvordan fruktbarheten, levealderen og innvandringen utvikler seg, sier Ane Tømmerås.

Både fødsler og innvandring bidrar til å redusere aldringen av befolkningen. Det siste fordi innvandrerne som kommer ofte er unge.

– Norge vil uansett se et historisk skifte en gang i løpet av de neste ti årene. For første gang vil det være flere personer over 65 år enn barn og unge under 20 år, sier Ane Tømmerås.

Figur 2. Folkemengden i to aldersgrupper
Figur 2. Folkemengden i to aldersgrupper. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Flere eldre enn barn og unge Kurvediagram som viser Folkemengden i to aldersgrupper. 1900-2100 Hovedalternativet (MMM). Personer I 2031 framskriver SSB at det er flere eldre (65 år+) enn barn og unge for første gang.

Det vil være flere Innvandrere er personer som er registrert bosatt i Norge, som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.bosatt i Norge, men mye av denne veksten vil skje på grunn av en sterk økning i antallet eldre innvandrere med lang botid i Norge. I dag har befolkningen over 70 år bare 5 prosent innvandrere. I 2060 vil innvandrere i denne aldersgruppen telle nesten 25 prosent.

Figur 3. Antall innvandrere 70 år og eldre, etter tre grupper landbakgrunn
Figur 3. Antall innvandrere 70 år og eldre etter tre grupper landbakgrunn. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Kraftig vekst av eldre innvandrere Stablet arealdiagram som viser antall innvandrere 70 år og eldre, etter tre grupper landbakgrunn. 2010-2060 Hovedalternativet (MMM). Personer. I 2022 var 5 % av befolkningen over 70 år innvandrere. I 2060 framskriver SSB at 24 % av befolkningen over 70 år er innvandrere.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingene

SSB lager flere ulike alternativer for befolkningsutviklingen i Norge. Hovedalternativet viser hvordan utviklingen vil være gitt at vi velger hovedalternativet (M) for alle komponentene (fruktbarhet, dødelighet, innvandring). Det betyr at:

  • Fruktbarheten vil synke på kort sikt, før den øker og stabiliserer seg på et langsiktig nivå på omtrent 1,7 barn per kvinne
  • Forventet levealder vil fortsette å øke, omtrent 7 år for menn og 6 år for kvinner innen 2060
  • Nettoinnvandringen vil de første årene øke, hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina. Nettoinnvandringen vil deretter synke til en langsiktig trend på rundt 11-12 000 årlig.

Befolkningsvekst er tydelig høyere i alternativet med høy nasjonal folkevekst, som antar høy fruktbarhet, høy forventet levealder og høy innvandring.

I alternativet med lav nasjonal vekst, med lav fruktbarhet, lav forventet levealder og lav innvandring vil befolkningen begynne å minke fra 2035. Det at utviklingen er så ulike for de ulike alternativene understreker hvor viktig forutsetningene er for framskrivingene.

Forutsetninger knyttet til innvandringer er særskilt usikre, men også fruktbarhet, dødelighet og utvandring kan utvikle seg annerledes enn det som er framskrevet. På grunn av den pågående krigen i Ukraina har det vært spesielt vanskelig å formulere forutsetninger for innvandring også på kort sikt. Brukere må ha dette i minnet når de bruker de ulike alternativene fra de nasjonale befolkningsframskrivingene 2022.

Statistikkbanken inneholder detaljerte resultater fra årets befolkningsframskrivinger, og inneholder informasjon om hele befolkningen til og med år 2100. Tall fra tidligere framskrivinger er også tilgjengelige i Statistikkbanken. Detaljerte beskrivelser av modellen, forutsetningene og resultater finnes tilgjengelig i rapporten(link).

Figur 4. Befolkningsframskrivingene. 2022-2060
Figur 4. Befolkningsframskrivingene 2022-2060. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren

Fordi framtiden er usikker, utarbeider vi flere alternative framskrivinger. Disse har ulike forutsetninger om komponentene som påvirker befolkningsutviklingen. Fruktbarhet: Hvor mange barn kommer kvinner i Norge til å føde? Levealder: Hvor lenge kommer vi til å leve? Nettoinnvandring: Hvor stor blir årlig nettoinnvandring? Folketallet Forutsetningene settes sammen i flere alternativer: Høy nasjonal vekst (HHH): Høy fruktbarhet. Høy levealder. Høy innvandring Hovedalternativet (MMM): Middels fruktbarhet. Middels levealder. Middels innvandring Lav nasjonal vekst (LLL): Lav fruktbarhet. Lav levealder. Lav innvandring Det bodde drøye 4 millioner i Norge i 1980. Befolkningen var 5,43 millioner i 2022. SSB framskriver at befolkningen passerer 6 millioner før 2050. Usikkerheten øker utover i perioden.