Befolkningsframskrivinger

Statistikk

Nasjonale befolkningsframskrivinger
Beregninger av hvordan befolkningen utvikler seg framover mot 2100
Regionale befolkningsframskrivinger
Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 15 av 15
 1. Mer enn kun forventingen: Fra kohort-komponent modell til mikrosimulering av befolkningsframskrivinger

  Befolkningsframskrivinger er høyt etterspurt og brukes i forskning, markedsanalyse, offentlig politikk og planlegging. Framskrivinger beregnes hovedsakelig ved hjelp av kohort-komponentmetoden, som har flere gunstige egenskaper slik som gjennomsiktighet, at den er enkel i bruk og har tett kobling til demografisk teori.

 2. Hvor sikker er SSBs befolkningsframskriving?

  Ingen framskriving er 100 prosent treffsikker. For brukerne av SSBs befolkningsframskriving er det nyttig å få informasjon om hvor store feil en må regne med. I denne publiseringen har vi beregnet mål på usikkerheten. I de nasjonale befolkningsframskrivingene SSB publiserte 5. juli 2022 kan vi forvente med 80 prosent sannsynlighet at Norges befolkning vil være mellom 5,5 og 6,8 millioner i 2060.

 3. En sannsynlighetsprognose for Norges innvandrerbefolkning

  Ingen prognose er eksakt, og derfor er det viktig å kvantifisere prognoseusikkerheten. Det betyr at prognosemakere bør beregne to typer resultater: for det første punktprognoser, som er så nøyaktige som mulig, og for det andre de statistiske fordelingene rundt punktprognosene.

 4. Innvandring vil sørge for befolkningsvekst fra 2050

  I årene framover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge. Om mindre enn 30 år vil det dø flere enn det fødes årlig, som betyr at innvandring alene vil sørge for at befolkningen fortsetter å vokse.

 5. Regionale befolkningsframskrivninger 2022–2050, filer for nedlasting

  Nedlastbare filer for hovedalternativene, etter kjønn og ettårig alder, alle kommuner og fylker, 2022–2050

 6. Befolkningsframskrivinger for kommunene 2022

  Ny befolkningsframskrivingsrapport tilgjengelig. Resultatene viser befolkningsvekst i sentrale strøk og sterk aldring i distriktene. Dette er trender som har foregått over lengre tid og som framskrivingene viderefører.

 7. Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050

  Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange distriktskommuner vil se et synkende folketall fram mot 2050. Disse kommunene vil få en befolkning med særlig høy alder.

 8. Nasjonale befolkningsframskrivinger 2022

  I de nasjonale befolkningsframskrivingene for 2022 er det lavere befolkningsvekst kombinert med en sterkere aldring for befolkningen.

 9. Visualisering av befolkningsframskrivinger

  Hvor mange forventes å bo i Norge i framtiden? Fordelt på kjønn, innvandringskategori og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

 10. Befolkningsframskrivinger på kommunekart

  Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner får de eldste innbyggerne? Utforsk kart med resultatene fra befolkningsframskrivingene for kommunene med endringstall fram til 2050.

 11. Visualisering av befolkningsframskrivinger for kommunene

  Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Fordelt på kjønn og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

 12. Videreutvikling av modellen for regionale befolkningsframskrivinger

  Denne rapporten beskriver to utviklingsarbeider som er blitt gjennomført på prosjektet ’Regionale befolkningsframskrivinger’ i etterkant av en større omlegging av modellen i 2019.

 13. Modernisering av regionale befolkningsframskrivinger

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

 14. Visualisering av befolkningsframskrivinger for kommunene

  Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Fordelt på kjønn og aldersgrupper? Utforsk tallene i denne interaktive visualiseringen og lag skreddersydde diagrammer.

 15. Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene

  Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. Justeringer basert på kunnskap om lokale forhold kan forbedre framskrivingene.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner delområdet befolkningsframskrivinger.