Nasjonale befolkningsframskrivinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13604: Framskrevet forventet levealder (periode), etter kjønn og alder, i 3 alternativer 2021 - 2100

Nasjonale Befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
05.07.2022 08:00
Forventet levealder:
år
Forventet levealder:
Året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2021 , 2022 , 2023 ,

Valgt 1 av totalt 80

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 2 år ,

Valgt 0 av totalt 106

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For nøyaktig å kunne fastslå levealderen for et fødselskull, må man vente til alle i fødselskullet har dødd. Et hypotetisk mål, forventet levealder, får man ved å tildele dødsratene etter kjønn og alder til hypotetiske årskull for et gitt kalenderår. Dette er vanlig praksis i de fleste land. Da får man et mål som kan brukes for å sammenlikne levetiden mellom ulike kjønn, aldersgrupper og over tid, samt på tvers av land og andre geografiske områder. Dette målet er et periodemål. Estimatene for forventet levealder eller forventet gjenstående levetid beregnes ved å bruke aldersspesifikke dødsrater for et gitt år (f.eks. for en forventet gjenstående levetid ved alder 70 år i 2025, ville vi bruke framskrevet dødelighet i 2025 for alderen 70, 71, 72 osv.).
Beregningene for forventet levealder i befolkningsframskrivingene skiller seg noe fra forventet levealder i den generelle befolkningsstatistikken. Dette skyldes at våre estimater er basert på alder ved slutten av året og ikke på dødstidspunktet, slik de er i den generelle befolkningsstatistikken. Videre bruker framskrivingene en eksponentiell modell i beregningene av dødsrater og inkluderer dødsrater tom 105 år.