Artikler om banker og kredittforetak

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Svakere utlånsvekst i alle fylker i 2023 Artikkel 15. mai

  Totale fylkesfordelte utlån fra banker og kredittforetak økte med 2,2 prosent i 2023. Dette er en nedgang fra 2022 da den totale fylkesfordelte utlånsveksten var 6,6 prosent. Sammenlignet med fjoråret er utlånsveksten redusert i samtlige fylker.

 2. Stabilt godt resultat for bankene Artikkel 2. mai

  Bankene har i 1. kvartal 2024 rapportert et samlet resultat etter skatt på 19,4 milliarder kroner. Dette var omtrent på tilsvarende nivå som i 1. kvartal 2023 da resultatet utgjorde 19,2 milliarder kroner. Veksten i netto renteinntekter har avtatt og var på 31,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2024.

2023

 1. Høye renter gir rekordinntjening for bankene Artikkel 6. november

  Bankene endte på til sammen 95,8 milliarder kroner i netto renteinntekter i de tre første kvartalene i 2023. Dette er en økning på 30 prosent fra samme periode i fjor. Rentenettoen er den høyeste som er målt i statistikken ved utgangen av et tredje kvartal.

 2. Bankenes renteinntekter økte Artikkel 4. august

  Bankenes netto renteinntekter var på 62,4 milliarder kroner i første halvår 2023. Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i løpet av et første halvår siden statistikken begynte i 2010.

 3. Størst vekst i bankinnskudd blant trøndere Artikkel 12. mai

  Innskudd fra personer bosatt i Trøndelag var på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2022, mot 117 milliarder kroner året før. Dette gjør Trøndelag til fylket med høyest innskuddsvekst blant innbyggerne i 2022.

 4. Rekordhøye renteinntekter for bankene i første kvartal Artikkel 4. mai

  Bankenes netto renteinntekter var på 30,9 milliarder kroner i første kvartal 2023. Dette er den høyeste rentenettoen som er målt i et første kvartal siden statistikken begynte 2010.

 5. Stabil finansiering for bankene Artikkel 3. april

  Ved utgangen av februar 2023 viser bankenes balanse at sammensetningen av deres finansiering og eiendeler fortsetter å være stabil. Innskudd og verdipapirgjeld er de viktigste kildene til finansiering, mens utlån utgjør den største eiendelen.

 6. Unge sparer mindre i BSU Artikkel 9. mars

  Innskudd i BSU falt med 4,4 milliarder kroner i løpet av 2022. Det tilsvarer en nedgang på 8,2 prosent fra utgangen av 2021.

 7. Økte renteinntekter ga sterkt årsresultat for bankene i 2022 Artikkel 13. februar

  Bankenes netto renteinntekter var på 103,3 milliarder kroner i 2022. Det tilsvarer 19,2 milliarder kroner mer enn året før. Høyere inntekter skyldes primært økende renter det siste året.

2022

 1. Godt resultat og økt rentenetto for bankene Artikkel 9. november

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 44,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2022. I samme periode utgjorde netto renteinntekter 73,6 milliarder kroner.

 2. Godt halvårsresultat for bankene Artikkel 11. august

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2022 var på 31,3 milliarder kroner. Netto renteinntekter var 47,2 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder sammenlignet med første halvår 2021.

 3. Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo Artikkel 23. mai

  Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere bosatt i Oslo var på 552 milliarder kroner ved utgangen av 2021. I 2020 hadde lønnstakere i Oslo 515 milliarder kroner i lån til sammen. Dette tilsvarer en økning på 7,2 prosent, hvilket gjør Oslo til fylket med høyest utlånsvekst blant lønnstakere i 2021.

 4. Sterkere resultat for bankene Artikkel 12. mai

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2022 var på 13,9 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 37 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021. Netto renteinntekter økte med 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

 5. Redusert sparing i BSU Artikkel 4. mars

  Husholdningenes innskudd i spareordningen boligsparing for ungdom (BSU) falt med 6,0 milliarder kroner i løpet av 2021. Dette utgjorde en nedgang på 10,1 prosent fra utgangen av 2020. I 2021 ble det for første gang registrert negativ tolvmånedersvekst i beholdningen av BSU.

 6. Sterkere årsresultat for bankene Artikkel 11. februar

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 57,1 milliarder kroner i 2021. Dette er en forbedring på 16,0 milliarder kroner sammenlignet med 2020. Kredittap på utlån utgjorde 4,1 milliarder kroner i 2021, som tilsvarer 22,1 milliarder kroner lavere enn i 2020. Netto renteinntekter var 2,4 milliarder kroner lavere enn året før.