Nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak viser at bankenes samlede renteinntekter utgjorde 247,1 milliarder kroner, mens bankenes rentekostnader utgjorde 151,3 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2023. Dette gir en Differansen mellom renteinntekter og rentekostnader på 95,8 milliarder kroner, en økning på 22,2 milliarder kroner sammenlignet med de tre første kvartalene i 2022. 

Både bankenes renteinntekter og rentekostnader har økt kraftig de siste to årene. Renteinntektene kommer hovedsakelig fra utlån til kunder og kredittinstitusjoner, mens rentekostnadene er knyttet til innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner. Bankenes renteinntekter er fortsatt betydelig høyere enn rentekostnadene. Derimot er den prosentvise økningen i rentekostnadene høyere enn økningen i renteinntektene ved utgangen av tredje kvartal 2023. 

– Selv om rentenettoen er rekordhøy, så ser vi at bankenes rentekostnader øker raskere enn renteinntektene. Dette kan forklares ved at bankenes rentekostnader i utgangspunktet var på et lavere nivå enn renteinntektene, sier rådgiver Karl Henrik Nordbakken.

Figur 1. Bankenes netto renteinntekter. Beløp i millioner kroner

Godt resultat for bankene 

I årets tre første kvartaler utgjorde bankenes resultat etter skatt 60,7 milliarder kroner. Dette er 16,5 milliarder kroner mer enn i samme periode i 2022, og tilsvarer en økning på 37 prosent. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak økt rentenetto. 

Netto renteinntekter utgjorde 1,34 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal 2023. Dette er en økning på 0,24 prosentpoeng fra samme periode i 2022.

Figur 2 viser en oversikt over den prosentvise endringen i utvalgte resultatposter fra fjorårets tre første kvartaler, i forhold til inneværende år. Av denne ser vi at det er store endringer både på inntekts- og kostnadssiden. 

Figur 2. Utvalgte resultatposter. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023