Nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak bekrefter bankenes stabile resultater. Resultat etter skatt utgjorde 0,26 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i 1. kvartal 2024.

Økte netto renteinntekter

Bankenes Differansen mellom renteinntekter og rentekostnadervar 31,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2024, en økning på 795 millioner kroner sammenlignet med fjorårets første kvartal. Bankenes renteinntekter utgjorde 102,2 milliarder kroner, mens rentekostnadene utgjorde 70,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2024. Sammenlignet med fjoråret har renteinntektene og rentekostnadene økt med henholdsvis 39 og 65 prosent. Selv om den prosentvise økningen er høyere for rentekostnadene enn renteinntektene så fortsetter rentenettoen å styrke seg.

Figur 1. Bankenes netto renteinntekter. Beløp i millioner kroner

Økning i kredittap på utlån 

Bankenes kredittap på utlån var 2,1 milliarder kroner i 1. kvartal 2024, dette er en økning på 1,8 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2023. Til tross for denne økningen er konstaterte utlånstap redusert med 361 millioner fra fjoråret, og utgjorde 735 millioner i 1. kvartal 2024. 

Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter utgjorde 4,1 milliarder kroner i 1. kvartal 2024, en økning på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret. 

Netto provisjonsinntekter utgjorde 5,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2024, en økning på 196 millioner fra fjoråret. Figur 2 viser en oversikt over utviklingen i utvalgte resultatposter i perioden 2018-2024.

Figur 2. Utvikling i utvalgte resultatposter fra bankene. Beløp i millioner kroner

Nedgang i innskuddsfinansiering

Innskudd utgjorde 67,9 prosent av bankenes finansiering, mens utlån utgjorde 73,0 prosent av bankenes eiendeler ved utgangen av 1. kvartal 2024. Innskuddenes andel av bankenes finansiering sank med 1,7 prosentpoeng ved utgangen av 1. kvartal 2024 sammenlignet med utgangen av 1. kvartal 2023, der innskudd fra Omfatter her både innenlandske og utenlandske banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige låneinstitutter med videre, sentralbanker og multilaterale utviklingsbanker.øker med 0,6 prosentpoeng og innskudd fra Omfatter både innenlandske og utenlandske husholdninger, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak og finansielle foretak som ikke er kredittinstitusjoner.falt med 2,3 prosentpoeng.

Utlån til kredittinstitusjoner økte med 1,5 prosentpoeng, mens utlån til kunder sank med 1,1 prosentpoeng, samlet sett har utlån økt med 0,4 prosentpoeng som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Figur 3. Bankenes balanse 1. kvartal 2024. Beløp i millioner kroner