Bankenes renteinntekter utgjorde 155,9 milliarder kroner, mens bankenes rentekostnader utgjorde 93,5 milliarder kroner i første halvår 2023. Dette gir en rentenetto på 62,4 milliarder kroner, en økning på 15,2 milliarder kroner sammenlignet med første halvår 2022, viser nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak.

– Selv om vi ser stadig økende netto renteinntekter for bankene, er det verdt å legge merke til at rentekostnadene i første halvår allerede er høyere enn de var i hele 2022, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad.

– Både renteinntektene og rentekostnadene vil fortsette å øke så lenge rentene fortsetter å stige. Foreløpig har inntektene økt en del mer enn kostnadene, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad.

Figur 1. Bankenes netto renteinntekter. Beløp i millioner kroner

Økte inntekter på finansielle instrumenter og økte utlånstap

Verdiøkning og gevinst på finansielle instrumenter utgjorde 3,9 milliarder kroner i første halvår 2023, dette er 3,1 milliarder kroner høyere enn samme periode i 2022. Den viktigste faktoren til denne endringen er lavere tap og redusert verdifall på de rentebærende verdipapirene i første halvår 2023, sammenlignet med samme periode i fjor.

I første halvår 2023 var bankenes samlede kredittap på utlån 745 millioner kroner, en økning fra 447 millioner kroner i første halvår 2022. En av årsakene til at kredittapene nå er høyere, er at tapene var relativt sett lave i fjor som en følge av en rekke tilbakeføringer av tapsavsetninger i løpet av 2022.