Nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak viser at totale fylkesfordelte utlån fra banker og kredittforetak utgjorde 6 509 milliarder kroner ved utgangen av 2023. 

Svakest utlånsvekst i Oslo

Alle fylker hadde i 2023 en positiv eller tilnærmet uendret utlånsvekst, men veksten var svakere enn i 2022. Oslo gikk fra høyest utlånsvekst av alle fylker i 2022 på 10,7 prosent til en svak negativ utlånsvekst på 0,2 prosent i 2023. Fylket med den høyeste utlånsveksten i 2023 var Innlandet med 4,6 prosent.

Oslo står for den største andelen av totale fylkesfordelte utlån fra banker og kredittforetak med 26,5 prosent av utlånene ved utgangen av 2023. Deretter følger Viken med en andel på 19,7 prosent av de totale utlånene i 2023.

Figur 1. Utlån fra banker og kredittforetak etter fylke. Millioner kroner.

 

Størst økning i utlån og innskudd fra lønnstakere i Trøndelag

Trøndelag er det fylket som står for den største økningen i både utlån til og innskudd fra Inkluderer lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. i 2023, mens Troms og Finnmark står for den svakeste veksten. Utlånsveksten fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 4,7 prosent i Trøndelag. Samlet sett økte utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Norge med 2,2 prosent i 2023. 

Innskudd fra lønnstakere i Trøndelag økte med 5,9 prosent i 2023, mens innskudd fra lønnstakere i Troms og Finnmark kun økte med 0,2 prosent. Samlet sett økte innskuddene fra norske lønnstakere med 3,6 prosent i 2023. 

Figur 2. Fylkesfordelt innskuddsvekst fra lønnstakere i 2023. Prosentvis.