Renteinntekter fra utlån og fordringer bidrar med stor økning på 64,2 milliarder kroner fra året før. Samtidig har rentekostnader på innskudd og gjeld økt med 47,3 milliarder kroner, viser nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak.

– Da styringsrenten ble senket ved startet av pandemien i 2020, gikk bankenes netto renteinntekter noe ned. Høsten 2021 begynte Norges Bank å heve styringsrenten og vi ser nå at bankenes netto renteinntekter har økt ved utgangen av 2022, sier førstekonsulent Victoria Pålsson.

Totalresultat for bankene var på 73,3 milliarder kroner, dette er en forbedring på 16,6 milliarder kroner sammenlignet med 2021. Resultatet utgjør en andel på 1,06 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette tilsvarer en oppgang på 0,15 prosentpoeng fra året før.

Figur 1. Netto renteinntekter. Banker. Millioner kroner

Bankene halverte utlånstapene

I 2022 var bankenes samlede kredittap på utlån 1,9 milliarder kroner. Dette er 2,2 milliarder kroner lavere sammenlignet med 2021. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,02 prosent, mot 0,07 prosent i 2021. En nedgang i Kredittap på utlån når tapet er konstatert og utlånet er fraregnet i balansen. på 1,5 milliarder kroner var en viktig forklaring til lavere samlede kredittap.

Verdifall og tap på obligasjoner

I 2022 hadde bankene verdifall og tap på obligasjoner tilsvarende 12,1 milliarder kroner. Verdifallet og tapet er 6,5 milliarder kroner større enn i fjor.

– Den negative utviklingen knyttet til obligasjoner veies opp av at bankene hadde verdiøkning og gevinst på aksjer og øvrige finansielle instrumenter. Samlet sett ga dette verdiøkning og gevinst på finansielle instrumenter i 2022, forteller førstekonsulent Victoria Pålsson.

Verdiøkning og gevinst på finansielle instrumenter utgjorde 2,5 milliarder kroner i 2022, en nedgang fra 6,1 milliarder kroner i 2021.