Totalt sett hadde til sammen 3 282 milliarder kroner i lån fra banker og kredittforetak ved utgangen av 2021. Året før beløp det seg til 3 115 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 5,4 prosent fra året før. Det var utlånsvekst blant lønnstakere i alle fylker i Norge fra 2020 til 2021. Fylket med lavest vekst i utlån til lønnstakere var Innlandet. Her var utlånsveksten 2,0 prosent.

Høyest innskuddsvekst blant lønnstakere i Viken

Innskudd fra lønnstakere bosatt i Viken var på 349 milliarder kroner ved utgangen av 2021. I 2020 hadde lønnstakere i Viken 323 milliarder kroner i innskudd. Dette tilsvarer en økning på 8,1 prosent, hvilket gjør Viken til fylket med høyest innskuddsvekst blant lønnstakere i 2021. Innlandet er fylket med lavest vekst i innskudd fra lønnstakere i 2021, med en innskuddsvekst på 4,8 prosent fra 2020.

Totalt sett har lønnstakere til sammen 1 466 milliarder kroner i innskudd ved utgangen av 2021. Året før beløp innskuddene seg til 1 374 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 92 milliarder kroner i 2021, og en vekst på 6,7 prosent på landsbasis.

Lønnstakere i Viken har størst andel av innskudd og utlån

Etter fylkessammenslåingen i 2020, er det Viken som har den største andelen av totale innskudd i banker fra lønnstakere, samt den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i 2021. Dette var også tilfellet i 2020. Tidligere har Oslo vært fylket med de største andelene av dette. Viken hadde 23,8 prosent av totale innskudd fra lønnstakere, mens tilsvarende andel for Oslo var 15,4 prosent ved utgangen av 2021. Troms og Finnmarks andel var 4,1 prosent, dette er fylket med lavest andel av innskudd fra lønnstakere.

Vikens andel av totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 25,2 prosent, mens Oslo hadde en andel på 16,8 prosent. Nordland hadde den laveste andelen, denne var på 3,6 prosent ved utgangen av 2021.

I forbindelse med publisering av fylkesfordelte utlån og innskudd for 2021 har det blitt oppdaget feil i fylkesfordelingen av tidligere innrapporterte data for borettslag. Feilen er rettet fra og med 2021. Dette medfører større endringer fra 2020 til 2021 i disse tidsseriene for alle fylker.