Bærekraftsmål 1:
Utrydde fattigdom

 

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
2020-2022
9,5
%
1,6 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. 

Indikator 1.2.2 Andel av menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i samsvar med nasjonale definisjoner

Tilgjengelig indikator Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Indikatoren tar utgangspunkt i husholdningens samlede inntekt etter skatt. For å kunne sammenligne økonomisk velferd i husholdninger av ulik størrelse, må man ta høyde for stordriftsfordeler. Dette gjøres ved å beregne forbruksvekter etter EUskalaen. Vi tilordner første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3.

Husholdningens samlede inntekt etter skatt deles deretter på forbruksvekten for å komme fram til inntekt etter skatt per forbruksenhet, også kalt ekvivalensinntekt. I denne indikatoren beregner vi beløpet for hver enkelt ved gjennomsnittlig ekvivalensinntekt over tre påfølgende år (i faste priser).

Vedvarende lavinntekt defineres ved å ta utgangspunkt i beløpet som utgjør den gjennomsnittlige medianinntekten (ekvivalensinntekten) i ulike treårsperioder. Personer som tilhører en husholdning som i gjennomsnitt over tre år har en inntekt etter skatt per forbruksenhet under 60 prosent av medianen for hele befolkningen, defineres som «person med vedvarende lavinntekt»

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger

Data: tidsserie, siste oppdatering 1997 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel innvandrere i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter landbakgrunn (1.2.a)

Indikator 1.2.a) Andel innvandrere i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter landbakgrunn 

Tilgjengelig indikator 1.2.a) Andel innvandrere i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter landbakgrunn

Delmål 1.2) Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner - Lavinntekt: Lavinntektsgrensene beregnes som en gitt andel av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkingen, ved å bruke EUs eller OECDs metode for å beregne inntekt etter skatt per forbruksenhet. Vanlig brukte andeler er 50 eller 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet. Det finnes ingen fast definert lavinntektsgrense i Norge. Statistisk sentralbyrå beregner ulike lavinntektsgrenser som er relative til inntektsnivået i befolkningen som helhet, og som dermed følger inntektsutviklingen og kan sammenlignes på tvers av ulike typer husholdninger.

Person med lavinntekt: Personer som tilhører en husholdning som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen.

Se også "Om statistikken"  

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Landbakgrunn

Kilder Statistikkbanken tabell 09008

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 21.02.2024

Andel barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter innvandringskategori (1.2.b)

Indikator 1.2.b) Andel barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter innvandringskategori

Tilgjengelig indikator 1.2.b) Andel barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt, etter innvandringskategori

Delmål 1.2) Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner - Lavinntekt: Lavinntektsgrensene beregnes som en gitt andel av median inntekt etter skatt per forbruksenhet i hele befolkingen, ved å bruke EUs eller OECDs metode for å beregne inntekt etter skatt per forbruksenhet. Vanlig brukte andeler er 50 eller 60 prosent av median inntekt etter skatt per forbruksenhet. Det finnes ingen fast definert lavinntektsgrense i Norge. Statistisk sentralbyrå beregner ulike lavinntektsgrenser som er relative til inntektsnivået i befolkningen som helhet, og som dermed følger inntektsutviklingen og kan sammenlignes på tvers av ulike typer husholdninger.

Person med lavinntekt: Personer som tilhører en husholdning som har en årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet under lavinntektsgrensen.

Innvandringskategori: Se Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn

Se også "Om statistikken"  

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Innvandringskategori

Kilder Statistikkbanken tabell 12903

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 21.02.2024

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)
2023
96,9
%
Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)
2023
99,3
%
Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Indikator 1.3.1 Andel av befolkningen som er omfattet av sosiale velferdsordninger/minstestandarder, fordelt på kjønn og med vekt på barn, arbeidsledige, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, gravide, nyfødte, personer utsatt for arbeidsulykker, fattige og sårbare personer

-----------------

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/alderspensjonister

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/statistikk/okonomisk-sosialhjelp

Data: tidsserie, siste oppdatering 2010 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 1.4: Like rettigheter til eierskap, grunnleggende tjenester, teknologi og økonomiske ressurser

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering
Andel husholdninger som eier egen bolig (1.4.a)
Andel husholdninger som eier egen bolig (1.4.a)
2023
76,3
%
Andel husholdninger som eier egen bolig (1.4.a)

Indikator 1.4.a Andel innbyggere som eier egen bolig.

Tilgjengelig indikator 1.4.a Andel husholdninger som eier egen bolig.

Delmål 1.4) Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering.

Geografisk dekning Landet

Måleenhet Prosent

Definisjoner Til samme privathusholdning regnes personer som i følge folkeregisteret er bosatt i samme privatbolig. En slik husholdning kalles en bohusholdning. Husholdninger kan bestå av én eller flere familier. Personer som tilhører samme familie, tilhører også samme husholdning.

Se også "Om statistikken"  

Forklaring Å eie bolig er forbundet med bedre levekår på en rekke områder som bedre økonomi, boligstandard og mer romslig bolig enn de som bor i leid bolig. Dette henger sammen med større grad av autonomi og eierskap som bidrar til å opprettholde en god boligstandard. Se også artikkelen "Leietakere mindre fornøyd med livet". 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder Statistikkbanken tabell 11084

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Boforhold, registerbasert

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 20.01.2024

Inntektsfordelingen belyst ved ulikhetsmålet ginikoeffisient (1.4.b)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
0,975

Indikator 1.5.3 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
98,0
%

Indikator 1.5.4 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
2023
65,0
%
-3,0 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)

Indikator 1.a.2 Andel av samlede offentlige utgifter til grunnleggende tjenester (utdanning, helse og sosial velferd)

Tilgjengelig indikator Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Utdanning, helse, sosial beskyttelse og andre formål

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1998-2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.