Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

12903: Personer 0-39 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 60 prosent). Innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers, etter alder og kjønn. Treårsperiode 2016-2018 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-39 år , 0-17 år , 0-5 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen viser her tall etter personlige kjennemerker for innvandringsbakgrunn, og ikke etter hva som kjennetegner hovedinntektstaker i husholdningen de tilhører. Studenter, det vil si aleneboende personer som mottar studielån siste året i treårsperioden, er ikke inkludert.