Bærekraftsmål 17:
Samarbeid for å nå målene

 

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Styrke og mobilisere nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
2023
62,2
%
8,1 prosentpoeng endring fra ti år før
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Indikator 17.1.1 Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP, fordelt på kilde

Tilgjengelig indikator Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/offentlig-sektor/offentlig-forvaltning/statistikk/offentlig-forvaltnings-inntekter-og-utgifter

Data: tidsserie, siste oppdatering 1996 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
2023
85,6
%
11,7 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Indikator 17.1.2 Andel av nasjonalbudsjettet som finansieres gjennom nasjonale skatter

Tilgjengelig indikator Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1987 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017, og  øke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
2023
99
%
5 prosentpoeng endring fra ti år før
Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

Indikator 17.8.1 Andel av befolkningen som bruker Internett

Tilgjengelig indikator Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internet (17.8.1)

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Innen 2020 øke støtten til kapasitetsbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre tilgangen til pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre nasjonalt relevante kjennetegn

Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 17.18.2 Antall land med nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Statistikkloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-32

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 17.18.3 Antall land med en nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring, fordelt på finansieringskilde

Tilgjengelig indikator Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/omssb/om-oss

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Innen 2030 bygge videre på eksisterende initativer for å utvikle målemetoder for bærekraftig utvikling som supplerer bruttonasjonalprodukt, og støtte kapasitetsbygging på statistikkområdet i utviklingsland

Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2.a)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA
Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2.b)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 17.19.2 Andel av land som a) har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene, og som b) har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall

------------------

Tilgjengelig indikator Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2011

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2)

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/befolkning/fodte-og-dode

Data: tidsserie, siste oppdatering -

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.