Bærekraftsmål 9:
Industri, innovasjon og infrastruktur

 

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, inkludert regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

Innenlandsk persontransport (9.1.2)
Innenlandsk persontransport (9.1.2)
2022
74,0
milliarder personkilometer
-3,0 % endring fra ti år før
Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
2022
77,9
milliarder tonnkilometer
14,8 % endring fra ti år før
Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Indikator 9.1.2 Passasjer- og godsmengde, fordelt på transportmåte

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk persontransport, personkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Personkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

------------------

Tilgjengelig indikator Innenlandsk godstransport, tonnkilometer (9.1.2)

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonnkilometer

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/innenlandsk-transport

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling, og innen 2030 øke industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt betydelig, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble industriens andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt i de minst utviklede landene

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Indikator 9.2.1 Verdiskapning fra produksjon, som andel av BNP og per innbygger

Tilgjengelig indikator Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
2023
7,6
%
-1,2 prosentpoeng endring fra ti år før
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Indikator 9.2.2 Sysselsetting i produksjonsindustrien, som andel av samlet sysselsetting

Tilgjengelig indikator Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-registerbasert

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 9.3: Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter

Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder

Små industriforetak som andel av næringens samlede verdiskapning målt i bearbeidingsverdi (9.3.a)

Indikator 9.3.a Små industribedrifter som andel av næringens samlede verdiskapning

Tilgjengelig indikator 9.3.a) Små industriforetak som andel av næringens samlede verdiskapning målt i bearbeidingsverdi

Delmål 9.3) Øke tilgangen til finansielle tjenester, inkludert rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes posisjon og integrere dem i verdikjeder og markeder

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Antall sysselsatte definerer foretakets størrelse. Indikatoren definerer ikke hvilke foretaksstørrelser som omfattes av kategorien små foretak. I noen tilfeller blir foretak med 0-9 sysselsatte definert som små foretak, mens i andre tilfeller omfattes foretak med 0-19 sysselsatte. Bearbeidingsverdi er brukt som mål på verdiskapning. Bearbeidingsverdi til faktorpriser er lik bearbeidingsverdi til markedspriser tillagt tilskudd fra staten og med fradrag for avgifter, med unntak av merverdiavgift, investeringsavgift og arbeidsgiveravgift.

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Bedriftsstørrelse

Kilder Statistikkbanken - tabell 12936: Hovedtall for foretak og bedrifter, etter år, foretak/bedrift, næring (SN2007), statistikkvariabel og sysselsettingsgruppe

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Næringenes økonomiske utvikling 

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 01.06.2023

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)

Indikator 9.4.1 CO2-utslipp per verdiskapningsenhet

Tilgjengelig indikator Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt, tonn/millioner kr. faste 2015-priser (9.4.1)

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet tonn/millioner kr. faste 2015-priser

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/utslipp-fra-norsk-okonomisk-aktivitet

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Utviklingen i klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) innenfor ulike næringer (9.4.b)

Indikator Utviklingen i klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) innenfor ulike næringer

Tilgjengelig indikator 9.4.b) Utviklingen i klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) innenfor ulike næringer

Delmål 9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utslipp til luft, 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Paris-avtalen. De er hentet fra IPCCs Fifth Assessment Report (AR5) fra 2014.

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Næring

Kilder Statistikkbanken - tabell 13932: Klimagasser fra norsk økonomisk aktivitet, etter næring og komponent, GWP-verdier etter Parisavtalen (AR5) 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Utslipp til luft 

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 11.09.2023

Klimagassutslipp fra transportsektoren (9.4.c)

Indikator Klimagassutslipp fra transportsektoren

Tilgjengelig indikator 9.4.c) Klimagassutslipp fra transportsektoren

Delmål 9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utslipp til luft, 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Paris-avtalen. De er hentet fra IPCCs Fifth Assessment Report (AR5) fra 2014.

Forklaring -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 

Kilder Statistikkbanken - tabell 13931: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent, GWP-verdier etter Parisavtalen (AR5)

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 11.09.2023

Andel personbiler som er elbiler (9.4.d)

Indikator Andel av bilparken som er nullutslippskjøretøy

Tilgjengelig indikator 9.4.d) Andel personbiler som er el-biler

Delmål 9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Indikatoren omfatter personbiler til egentransport, og viser hvor stor andel av disse som er el-biler hvert år. Her kunne man også inkludert hydrogenbiler, men inntil videre er antallet svært lavt (216 hydrogenbiler per 2023). 

Forklaring For å redusere klimagassutslipp fra transport er det satset blant annet på såkalt elektrifisering av kjøretøyene som går på veiene. Regjeringens satsing på el-biler har gitt el-bil-eiere fordeler som reduserte avgifter og fritak for bompenger. Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall el-biler per innbygger.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilder Statistikkbanken - tabell 07849: Registrerte kjøretøy, etter år, statistikkvariabel, region, type kjøring og drivstofftype

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Bilparken

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere teknologien i næringslivssektorene i alle land, særlig i utviklingsland,  blant annet ved - innen 2030 – å stimulere til innovasjon, betydelig øke antallet ansatte (per million innbyggere) innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet og betydelig øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling

Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Indikator 9.5.1 Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP

Tilgjengelig indikator Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. FoU omfatter også nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Metadata: siste oppdatering 01.08.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)

Indikator 9.5.2 Forskere (fulltidsansatt eller tilsvarende) per million innbyggere

Tilgjengelig indikator Forskning og utviklingsarbeid, utførte årsverk per million innbyggere (9.5.2)

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Utførte årsverk per million innbyggere

Definisjoner Forskning og utviklingsarbeid (FoU) er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. FoU omfatter også nye anvendelser av tilgjengelig kunnskap. Viktige kriterier som må være oppfylt for at aktiviteten skal regnes som FoU, er at den inneholder noe nytt, er kreativ, har usikkerhet knyttet til resultatet, er systematisk og kan overføres og/eller reproduseres. FoU-personale er alt personale direkte engasjert i forskning og utviklingsarbeid, både forskere og teknisk og administrativt støttepersonale. FoU-årsverk er det arbeidet FoU-personalet utfører i løpet av ett år omregnet til heltidsekvivalenter eller årsverk.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/forskning-og-utvikling-i-naeringslivet

Metadata: siste oppdatering 01.08.2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.