Bærekraftsmål 8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og spesielt en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst 7 prosent per år i de minst utviklede landene

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
2023
-1,1
%
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Indikator 8.1.1 Årlig realvekst i BNP per innbygger

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1992 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Indikator 8.2.1 Årlig realvekst i BNP per sysselsatt person

Tilgjengelig indikator Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data: tidsserie, siste oppdatering 1993 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Vekst i fastlands-BNP per timeverk (8.2.b)

Indikator 8.2.b Vekst i fastlands-BNP per timeverk (arbeidsproduktivitet)

Tilgjengelig indikator Vekst i fastlands-BNP per timeverk (arbeidsproduktivitet)

Delmål 8.2) Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator 

Kilder https://www.ssb.no/statbank/sq/10066993

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Data, tidsserie, siste oppdatering 1990–

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.3: Føre en politikk som skaper arbeidsplasser og økt aktivitet i virksomhetene

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

Nye foretak og antall ansatte (8.3.a)

Nye foretak og antall ansatte (8.3.a)

Indikator 8.3.a Nye foretak og antall ansatte

Tilgjengelig indikator Nye foretak og antall ansatte

Delmål 8.3) Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner Nye foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter nyetablering/eierskifte

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator 

Kilder https://www.ssb.no/statbank/sq/10077231

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/virksomheter-og-foretak/statistikk/foretak

Data, tidsserie, siste oppdatering 2001–

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Innovasjonsaktivitet etter næring (8.3.b)

Indikator 8.3.b Innovasjonsaktivitet etter næring

Tilgjengelig indikator Innovasjonsaktivitet etter næring

Delmål 8.3) Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner Andel foretak med innovasjonsaktivitet

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Type innovasjon: produkt- eller forretningsprosessinnovasjon

Kilder https://www.ssb.no/statbank/sq/10082599

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/forskning-og-innovasjon-i-naeringslivet/statistikk/innovasjon-i-naeringslivet

Data, tidsserie, siste oppdatering 2016–

Frekvens for oppdatering av indikator 

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.4: Forbedre ressurseffektiviteten i forbruk og produksjon

Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

Innenlandsk materielt forbruk per innbygger (8.4.a)

Indikator 8.4.a Innenlandsk materielt forbruk per innbygger

Tilgjengelig indikator Innenlandsk materielt forbruk per innbygger

Delmål 8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Tonn

Definisjoner Innenlandsk materielt forbruk per innbygger = (materialimport + innenlands utvinning av materialer - eksport av materialer) / antall innbyggere

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator 

Kilder  https://www.ssb.no/statbank/sq/10067678https://www.ssb.no/statbank/sq/10067679 og https://www.ssb.no/statbank/sq/10067681

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/natur-og-miljo/miljoregnskap/statistikk/materialstromsregnskap og https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Data, tidsserie, siste oppdatering 2006–

Frekvens for oppdatering av indikator 

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Innenlandsk materielt forbruk per BNP (8.4.b)

Millioner kroner (faste 2015-priser)

Delmål 8.5: Full sysselsetting og anstendig arbeid med likelønn

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn (8.5.b)

Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn og kjønn, siste år (8.5.b)

Indikator 8.5.b Sysselsatte innvandrere etter kjønn og landbakgrunn

Tilgjengelig indikator Andel sysselsatte innvandrere etter kjønn og landbakgrunn, 15–74 år

Delmål 8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Aldersgrupper

Kilder https://www.ssb.no/statbank/sq/10048372

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/sysselsetting-blant-innvandrere-registerbasert

Data, tidsserie, siste oppdatering 2001–

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 2023

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring¹ (8.6.1)

¹Det var et brudd i AKU ved årsskiftet 2020/2021, derfor er ikke tallene før og etter bruddet direkte sammenlignbare.

Indikator 8.6.1 Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Tilgjengelig indikator Andel av unge (i alderen 15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Vekstrate

Fotnote Det var et brudd i AKU ved årsskiftet 2020/2021, derfor er ikke tallene før og etter bruddet direkte sammenlignbare. Når det gjelder unge verken i arbeid, utdanning eller opplæring, ser det ut til å være et tydelig brudd for dem i alderen 15-19 år. Dette henger trolig mest sammen med at bruken av indirekte intervju opphørte fra årsskiftet 2020/2021, altså at medlemmer i husholdningen kunne svare på vegne av andre husholdningsmedlemmer. I praksis var dette ofte foreldre som svarte på vegne av barna sine i undersøkelsen.

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/arbeidskraftundersokelsen

Data: tidsserie, siste oppdatering 2007 - 2020

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av unge (i alderen 25–29 år) som verken er i arbeid eller utdanning eller opplæring¹ (8.6.b)

¹Det var et brudd i AKU ved årsskiftet 2020/2021, derfor er ikke tallene før og etter bruddet direkte sammenlignbare.

Indikator 8.6.b Andel av unge (i alderen 25–29 år) som verken er i arbeid eller utdanning eller opplæring

Tilgjengelig indikator Andel av unge (i alderen 25–29 år) som verken er i arbeid eller under utdanning

Delmål 8.6) Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilder Statistikkbanken - tabell 09858: Personer i alderen 15-29 år som verken er sysselsatt eller under utdanning, etter år, statistikkvariabel, alder og kjønn 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Arbeidskraftundersøkelsen

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Andel unge i alderen 15–29 år som er arbeidsledige¹ (8.6.c)

¹Det var et brudd i AKU ved årsskiftet 2020/2021, derfor er ikke tallene før og etter bruddet direkte sammenlignbare.

Indikator 8.6.c Ledighetsutvikling for ungdom

Tilgjengelig indikator Andel unge i alderen 15–29 år som er arbeidsledige

Delmål 8.6) Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn og antall personer

Kilder Statistikkbanken - tabell 05111: Personer, etter arbeidsstyrkestatus, kjønn og alder 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Arbeidskraftundersøkelsen

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Delmål 8.7: Stopp moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid

Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid

Menneskehandel, antall lovbrudd som er etterforsket av politiet (8.7.a)

Indikator Forekomst av menneskehandel

Tilgjengelig indikator 8.7.a) Menneskehandel, antall lovbrudd som er etterforsket av politiet

Delmål 8.7) Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Politiets avgjørelse

Kilder Statistikkbanken - tabell 09405: Lovbrudd etterforsket, etter år, statistikkvariabel, lovbruddstype og politiets avgjørelse

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Etterforskede lovbrudd

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Årlig

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Indikator 8.8.1 Hyppighet av dødelige yrkesskader, fordelt på kjønn og status som arbeidsinnvandrer

-----------------

Tilgjengelig indikator Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator 15 – 19 år, 20 – 24 år

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2001 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

-----------------

Tilgjengelig indikator Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Antall per 1 000 ansatte

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn

Kilde https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/arbeidsulykker

Data: tidsserie, siste oppdatering 2015 - 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Legemeldt sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter innvandringsbakgrunn (8.8.c)

Indikator Legemeldt sykefravær (prosent) blant innvandrere

Tilgjengelig indikator 8.8.c) Legemeldt sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter innvandringsbakgrunn

Delmål 8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator - 

Kilder Statistikkbanken - tabell 12908: Legemeldt sykefravær (prosent) blant innvandrere (lønnstakere, 16-69 år), etter kvartal (u), statistikkvariabel, alder og landbakgrunn

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Sykefravær

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Kvartal

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Legemeldt sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter kjønn (8.8.d)

Indikator Legemeldt sykefravær (prosent) for lønnstakere

Tilgjengelig indikator 8.8.d) Legemeldt sykefravær for lønnstakere (16-69 år), etter kjønn

Delmål 8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner 

Forklaring 

Tilgjengelige inndelinger for indikator Kjønn og yrke

Kilder Statistikkbanken - tabell 12452: Yrkes- (3-siffernivå) og kjønnsfordelt sykefravær 

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Sykefravær

Data, tidsserie, siste oppdatering Se Kilder

Frekvens for oppdatering av indikator Kvartal

Metadata er sist oppdatert 28.01.2024

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.