Fra 2. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022 ble det over 195 000 flere Jobber og arbeidsforhold brukes her synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen innbefatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike virksomheter. Flere jobber i samme virksomhet for samme person blir lagt sammen til én jobb. viser statistikken Antall arbeidsforhold og lønn. Det tilsvarer en oppgang på rett under syv prosent.

Veksten i antall jobber var spesielt høy for den yngste aldersgruppen. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var det over 62 600 flere jobber i 2. kvartal 2022 for denne gruppen, altså en økning på over 17 prosent. Dette er en del høyere enn hva vi har sett tidligere.

– Med en økning på 62 600 jobber sto de under 25 år for 32 prosent av veksten, sier seniorrådgiver på seksjon for arbeidsmarked og lønn Håvard Lien. I tillegg ser vi at overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor etterspørselen etter arbeidskraft har vært høy den siste tiden, står for over 37 prosent av veksten i antall jobber for denne yngste aldersgruppen, fortsetter han.

Visualisering av sesongjusterte tall for antall lønnstakere og jobber oppdateres hver måned og finnes her: Visualisering av sesongjusterte jobbtall.

30 prosent av nyansettelsene var personer under 25 år

Arbeidskraftsstrømmer viser nyansettelser og avsluttede ansettelser det siste året. Nyansettelser er jobber (arbeidsforhold) som eksisterer et gitt kvartal, men som ikke eksisterer samme kvartal året før. Avsluttede ansettelser er det motsatte, altså jobber (arbeidsforhold) som ikke eksisterer et gitt kvartal, men som eksisterte samme kvartal året før. viser oss litt flere detaljer i hva som ligger til grunn for de 195 000 flere jobbene:

Det var rett under 900 000 nyansettelser blant alle Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. Lønnstakere omfatter arbeidsforhold av typen ordinære og maritime samt arbeidsforhold som frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar. For lønnstakere med flere jobber er én av jobbene fastsatt som den viktigste (hovedarbeidsforholdet). Lønnstakere som har vært permittert i inntil tre måneder er med i statistikken., noe som er det høyeste antallet målt siden denne statistikkens oppstart i 2016. I samme periode var det omtrent 700 000 avsluttede ansettelser. Den yngste aldersgruppen står for rett over 30 prosent av nyansettelsene.

– Alle næringsområdene hadde en nettoøkning i antall jobber, men den største forskjellen i antall nyansettelser og avsluttede ansettelser fant sted i overnattings- og serveringsvirksomhet, sier Lien.

Strømningtallene for 2. kvartal 2021 viste at antall nyansettelser fra 2. kvartal 2020 til samme tid i 2021 var 745 000. Det vil si at antall nyansettelser i 2. kvartal 2022 var 21 prosent høyere.

For den yngste aldersgruppen er økningen større. Sammenlignet med arbeidskraftsstrømmene 2. kvartal 2021 økte antallet nyansettelser med over 27 prosent.

Figur 1. Nyansettelser og avsluttede ansettelser for lønnstakere under 25 år. 2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2022

Stor økning i utenlandske pendlere

I forrige kvartal så vi for første gang siden utbruddet av pandemien at antallet Utenlandske pendlere er definert som personer registrert i Folkeregisteret med planlagt opphold i Norge på under seks måneder. Ikke-bosatte omfatter personer med et midlertidig personnummer (D-nummer) eller som er registrert som utvandret, men jobber i Norge., også kalt ikke-bosatte, økte sammenlignet med samme periode året før. Denne utviklingen fortsetter også dette kvartalet.

Selv om antallet jobber besatt av utenlandske pendlere fortsatt er noe lavere enn før pandemien, har antallet økt med over 23 600 fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022, en økning på rett under 40 prosent. At økningen blir så kraftig henger også sammen med at antall jobber blant utenlandske pendlere var på sitt laveste målt i denne statistikken for ett år siden i 2. kvartal 2021.

Figur 2. Antall jobber og prosentvis endring fra samme kvartal året før for utenlandske pendlere. 2. kvartal 2018 - 2. kvartal 2022

Figuren viser antall jobber besatt av utenlandske pendlere de ulike kvartalene, i tillegg til å vise en prosentvis endring fra samme kvartal året før. Figuren viser at før koronapandemien inntraff landet var det en positiv utvikling i antall jobber blant utenlandske pendlere sammenlignet med samme kvartal året før. Fra 2. kvartal 2020 falt antallet jobber blant utenlandske pendlere og vi så dermed en negativ utvikling. Denne negative trenden snur 1. kvartal 2022 hvor vi for første gang siden før koronapandemien ser en positiv utvikling i antall jobber blant utenlandske pendlere. Denne utviklingen fortsetter 2. kvartal 2022.

Veksten er spesielt høy blant byggearbeidere, hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport, metall- og maskinarbeidere samt kokker, servitører og bartendere.