Variabeldefinisjon

Avtalt arbeidstid

  English
Navn Avtalt arbeidstid
Definisjon Avtalt arbeidstid er det antall arbeidstimer som den ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på arbeid. Eventuelt fravær fra arbeidet pga. sykdom, ferie e.l. skal ikke trekkes fra i avtalt arbeidstid, og overtid skal ikke medregnes. I noen statistikker, f.eks. lønnstatistikk, ber man oppgavegiverne oppgi avtalt arbeidstid eksklusive spisepauser.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer For ansatte med avtale om arbeidstid hvor det avtalte timetallet varierer fra uke til uke, f.eks. som en følge av skift- eller turnusordning, kan gjennomsnitt av avtalt arbeidstid benyttes for å vise normalsituasjonen. For ansatte som ikke har noen arbeidstidsavtale, samt for selvstendige og familiearbeidere, benyttes deres gjennomsnittlige arbeidstid per uke, normalt de fire siste ukene (ser bort fra ferie, sykdom, o.l.), som en parallell til avtalt arbeidstid. Dette kalles ofte vanlig arbeidstid. I noen undersøkelser spør man kun om vanlig arbeidstid. Den statistiske enheten er i utgangspunktet arbeidsforhold (jobber), men for sysselsatte med flere arbeidsforhold (jobber) har man også summert opp på personnivå.
 
Statistisk enhet Arbeidsforhold
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser
Sensitivitet Sensitiv