243081
243081
Flere langtidsledige
statistikk
2016-10-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteSysselsetting, Arbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Arbeidskraftundersøkelsen3. kvartal 2016

Formålet med AKU er å gi informasjon om utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. Statistikken kommer ut kvartalsvis, med månedlig publisering av noen sesongjusterte nøkkeltall (3-måneders glidende gjennomsnitt). Kvartalsvise tall publiseres normalt 5 uker etter utløpt kvartal.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere langtidsledige

Det var en markant økning i tallet på langtidsledige mellom 3. kvartal 2015 og 3. kvartal 2016. Tallet økte med 18 000, og de langtidsledige utgjør nå 37 prosent av de ledige.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
3. kvartal 20163. kvartal 2015 - 3. kvartal 2016
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 804 00071,211 000-0,4
Menn1 484 00073,84 000-0,5
Kvinner1 319 00068,46 000-0,4
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 666 00067,70-0,7
Menn1 407 00070,00-0,7
Kvinner1 258 00065,30-0,6
 
Arbeidsledige
Begge kjønn138 0004,911 0000,3
Menn77 0005,24 0000,3
Kvinner61 0004,66 0000,4

Samlet sett var det en økning i arbeidsledigheten på 11 000 det siste året, 18 000 flere langtidsledige – det vil si personer som har vært ledige i over et halvt år – og 7 000 færre korttidsledige. Økningen i arbeidsledigheten det siste året kom i hovedsak blant personer i alderen 25–54 år. Seks av ti ledige ønsket en heltidsjobb, omtrent som i 3. kvartal i fjor. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser ingen økning i ledigheten blant de unge under 25 år selv om tallet på sysselsatte i alderen 20–24 år gikk ned med 12 000 det siste året. Denne nedgangen gjaldt i hovedsak heltidsjobber. 

Hvorfor har NAV og SSB ulike arbeidsledighetstall? 

Ettersom nedgangen i sysselsettingen ikke førte til økt ledighet for dem i alderen 20–24 år, innebærer det at andelen i arbeidsstyrken gikk ned med 3,4 prosentpoeng i denne aldersgruppen. I samme tidsrom har det vært en økning i andelen som oppgir utdanning som sin hovedsakelige virksomhet. For de andre aldersgruppene har det bare vært mindre endringer i yrkesaktiviteten det siste året. 

Stadig færre sysselsatte i oljevirksomheten

AKU viser fortsatt betydelig nedgang i antall sysselsatte i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassvirksomhet. Nedgangen har vært på 12 000 sysselsatte, eller 18 prosent, siden 3. kvartal 2015. Om vi går to år tilbake i tid, er det blitt 25 000 færre sysselsatte i denne næringen. For de andre næringene var det bare mindre endringer i sysselsettingen siste år. 

Flere midlertidig ansatte

Tallet på midlertidig ansatte kom opp i 232 000 i 3. kvartal 2016, det vil si 25 000 flere enn i samme kvartal året før. I helse- og sosialtjenester var økningen på 10 000, det vil si opp fra 11,5 til 13,4 prosent av alle ansatte i denne næringen. Samlet for alle næringer vokste omfanget av midlertidige ansettelser fra 8,4 til 9,4 prosent. Høyest, med 17 prosent av de ansatte, var andelen innenfor personlig tjenesteyting samt overnattings- og serveringsvirksomhet. Deretter fulgte helse- og sosialtjenester, samt undervisning, med andeler på 12-13 prosent. 

Stabil andel undersysselsatte

Av de sysselsatte på deltid var det 73 000 som ble klassifisert som undersysselsatte i 3. kvartal 2016. De utgjorde 11 prosent av alle på deltid, om lag som i 3. kvartal i fjor. To av tre undersysselsatte er kvinner, noe som må sees i sammenheng med den store andelen kvinner som jobber deltid. 

Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 3. kvartal 2016, tilsvarer 27 000 heltidsjobber. Hvis man samtidig legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarer det et tilbud på 145 000 heltidsjobber, det vil si 8 prosent av alle utførte ukeverk. Det er en økning på 10 000 fra 3. kvartal i fjor.