Variabeldefinisjon

Investeringer i varige driftsmidler

  English
Navn Investeringer i varige driftsmidler
Definisjon Investeringer i driftsmidler med levetid på mer enn 1 år. Investeringer i nye og brukte kapitalvarer, og omfatter all påbygging, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger kapitalvarers levetid eller øker deres produksjonskapasitet. Kostnader til design, transport, installering og ev. særavgifter skal også være med. Fratrekkbar medverdiavgift, finanskostnader og oppnådde skattefordeler (f.eks. ved investering i mer miljøvennlig utstyr) skal ikke være med, heller ikke varige driftsmidler ervervet gjennom omstrukturering (f.eks. fusjon, overtakelse, oppstykking, deling). Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, egenproduserte varer vedsettes til produksjonskost.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 470 - Seksjon for industri- og FoU-statistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller