Variabeldefinisjon

Obligasjoner og sertifikater

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Obligasjoner og sertifikater
Definisjon Obligasjoner er definert som omsettelige standardiserte verdipapirlån med opprinnelig løpetid på over et år. Dette omfatter statsobligasjoner, kommuneobligasjoner og andre obligasjoner utstedt til ihendehaver, med meldeplikt til Norges Bank jf. forskrift av 20. des. 1996. Omfatter også obligasjoner utstedt i Norge av utlendinger, samt obligasjoner utstedt i utlandet av nordmenn eller utlendinger. Videre omfattes ansvarlig lånekapital som er utstedt i form av obligasjoner, samt konvertible obligasjoner. Sertifikater mv omfatter omsettelige verdipapirer med opprinnelig løpetid på maksimum ett år. Dette inkluderer statskasseveksler utstedt av den norske stat eller fremmede stater.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller