Variabeldefinisjon

Akvakulturtillatelse

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Akvakulturtillatelse
Definisjon Tillatelse (konsesjon) som ved registrering i akvakulturregisteret gir rett til en bestemt type produksjon av en bestemt art i et bestemt omfang på en eller flere bestemte lokaliteter.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer I SSBs statistikk blir det bare oppgitt tal for disse tillatelsene: matfisk, laks og ørret; matfisk, andre arter; settefisk, laks og ørret; settefisk, andre arter og skjell og skalldyr. Begrepet konsesjon blir brukt synonymt med tillatelse. Til og med 1998 opererte SSB med betegnelsen enhet. En enhet innen fikseoppdrett ble definert som en konsesjon gitt for fiskeoppdrett. Se NOS Fikseoppdrett 1998.
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Referanse http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-079.html&dep=alle&kort+,+titt=akvakulturloven&
Statistikk Akvakultur
Sensitivitet Sensitiv