Variabeldefinisjon

Fiske som levevei

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Fiske som levevei
Definisjon Variabelen viser om en fisker har fiske som hovedyrke eller biyrke.
Gyldig fra 1977-01-01
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer Hovedyrke: Ved hovedyrke må en person ha minst 20 uker med fullt arbeid i fiske eller fangst samt ei skattbar inntekt av fiske og fangst minst tilsvarende folketrygdas grunnbeløp. Personer som har full alderspensjon, kan ikke stå oppført som hovedyrkesfisker. En person kan ikke ha fiske som hovedyrke dersom inntekter fra annen virksomhet utgjør mer enn tre ganger folketrygdas grunnbeløp. I tillegg må inntekt fra fiske utgjøre minst 2/3 av samlet inntekt. Biyrke: Ved biyrke er det krav om at personen driver fiske og at skattbar inntekt fra fiske utgjør minst halvparten av folketrygdas grunnbeløp. Dersom inntekter fra annen virksomhet utgjør mer enn fire ganger folketrygdas grunnbeløp, kan en ikke ha fiske som biyrke.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.05 - Fiske og fiskeoppdrett
Statistikk Fiskerier
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Fisker
Lenket til Statistikkbanktabeller