Variabeldefinisjon

Brukar

  Norwegian (bokmål) English
Namn Brukar
Definisjon Den eller dei som er ansvarlege for drifta av ei jordbruksbedrift. I Virksomhets- og foretaksregisteret er brukaren registrert som innehavar av eit einskildpersonføretak, eller som eigar eller deltakar i eit selskap.
Gyldig frå
Gyldig til
Eigar 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarar Orda «hovudbrukar» og «referansebrukar» har vært nytta som synonym for brukar. I jordbruksstatistikken blir brukar ofte gruppert i personleg brukar og upersonleg brukar. Personleg brukar omfattar innehavarar av einskildpersonføretak. Upersonleg brukar omfattar alle andre organisasjonsformer, t.d. ansvarleg selskap, aksjeselskap, stiftelse, stat, kommune mv.
 
Statistisk eining Verksemd
Statistikkemne 10.04.10 - Jordbruk, jakt, viltstell
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenka til Statistikkbanktabellar