Variabeldefinisjon

Landbrukseiendom

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Landbrukseiendom
Definisjon Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk. Alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
Kommentarer I offisiell statistikk er det vanlig å avgrense landbrukseiendom til eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Det er noen unntak fra reglen om at alle eiendommer som tilhører samme eier i en kommune hører til samme landbrukseiendom. Det gjelder f.eks. en del offentlige eiendommer som tilhører ulike forvaltningsområder. De fullstendige jordbrukstellingene før 1979 og i 1999 omfattet bare jordbruksbedrifter. SSB gjennomførte fullstendige tellinger av skogeiendommer i 1957 og 1967, basert på spørreskjema. I 1979 og 1989 gjennomførte SSB skjemabaserte tellinger av alle landbrukseiendommer og jordbruksbedrifter. I 1991 ble Landbruksregisteret etablert i regi av Landbruksdepartementet. Registeret forvaltes i dag av Landbruksdirektoratet og er et løpende oppdatert register over landbrukseiendommer og jordbruksbedrifter samt personer som er knyttet til eiendommene og bedriftene som eiere og/eller brukere. Landbrukstellingen 2010 omfattet en telling av alle landbrukseiendommer, basert på data fra administrative registre. I hovedsak var 3 registre grunnlag for statistikken: Landbruksregisteret, Matrikkelen fra Kartverket og arealressurskart fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). F.o.m. 2012 bygger statistikken over landbrukseiendommer på et endret datagrunnlag. Matrikkelens digitale eiendomskart sammen med Landbruksregisteret og arealressurskart fra NIBIO er grunnlag for en GIS-analyse som har ført fram til et nytt datagrunnlag. Over tid bygger statistikken på ulike datakilder og metodikk. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring av arealer, enheter og eieropplysninger i de benyttede registrene. Dette medfører at endringer fra et år til et annet ikke alltid viser den virkelige endringen.
 
Statistisk enhet Grunneiendom
Ekstern kilde Landbruksdirektoratet
Statistikkemne 10.04 - Jordbruk og skogbruk
Referanse Landbruksdirektoratet: Landbruksregisteret - håndbok: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/grunndata-og-kart/publikasjoner/landbruksregisteret-h%C3%A5ndbok
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller