Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

5. Jordbruk, skogbruk, jakt (Agriculture, forestry, hunting)


5.1. Jordbruk generelt (Agriculture in General)

5.2. Jordbrukstellinger (Censuses of Agriculture)

5.3. Meieribruk (Dairying)

5.4. Veterinærvesen (Veterinary Service)

5.5. Fast eiendom (Real Property)

5.6. Bøndenes formue, gjeld og inntekt (The Holders' Property, Debt and Income)

5.7. Husdyrhold. Pelsdyravl (Livestock. Fur Farming)

5.8. Skogbruk generelt (Forestry in General)

5.9. Skogbrukstellinger (Censuses of Forestry)

5.10. Skogavvirking (Roundwood Cut)

5.11. Jakt (Hunting)

5.12. Forbruk av trevirke på gårdene (Consumption of Wood on Farms)


5.1. Jordbruk generelt (Agriculture in General)

Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket og korleis desse faktorane verkar inn på drifta av bruka (Holders in Agriculture by Age and Occupational Combinations and how these Factors Influence the Operation of the Holdings), utg. 1972
SA 5 ->

Alders- og yrkesstrukturen i jordbruket. Ein analyse på grunnlag av jordbruksteljingane i 1949 og 1959 (The Holders by Age and Occupational Status. An Analysis Based on the Censuses of Agriculture), utg. 1965
XII 169 ->

Areal- og husdyrtellingen (Recensement des superficies agricoles et du bétail)
VI 167 1918 ->

Beitetellingen (Pâturage)
IX 110 1935 ->

Bureisning med statsstøtte 1921-1936. Telling 1938 (Colonisation subventionnée par l'État. Recensement)
X 1 1921-1936 ->, 1938

Driftsformer i jordbruket (Types of Farming), utg. 1973
SA 7 ->

Frukttreteljing. Bruk med over 50 frukttre (Census of Fruit Trees. Holdings with more than 50 Fruit Trees)
A 140 1965 

Hagebruksteljing (Census of Horticulture)
A 751 1974 ->


Jordbruk og fedrift (Agriculture et éléve du bétail)

Statistik angaaende det norske Jordbrug (Statistique de l'agriculture)
I C.No.15 1871-1875, 1875 ->  NSD logo

Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift (Divers renseignements statistiques relatifs å l'agriculture et å l'éléve du bétail)
III 54 1876-1885 ->

Jordbruk og fædrift (Agriculture et élève du bétail)
III 217 1886-1890 ->  NSD logo
III 314 1891-1895 ->
IV 72 1896-1900  ->  NSD logo
V 31 1901-1905 ->
V 196 1906-1910  ->
VI 104 1911-1915  ->

Jordbruk og fedrift (Agriculture et élève du bétail)
VII 52 1916-1920 ->

Jordbruksstatistikk (Agricuttural Statistics)

Landbruksareal og husdyrhold. Representativ telling (Superficies agricoles et élevage du bétail. Recensement représentatif)
VII 153 1924 ->
VII 183 1925 ->
VIII 28 1926 ->
VIII 39 1927 ->
VIII 77 1928 ->
VIII 140 1930 ->
VIII 166 1931 ->
VIII 194 1932 ->
IX 16 1933 ->
IX 43 1934 ->
IX 71 1935 ->
IX 96 1936 ->

Jordbruksstatistikk (Superficies agricoles et élevage du bétail)
IX 132 1937 ->
IX 159 1938 ->
X 99 1939-1944 ->
X 117 1945 ->
X 148 1946 ->
X 161 1947 ->
X 195 1948 ->
XI 44 1949 ->
XI 69 1950 ->
XI 108 1951 ->

Jordbruksstatistikk (Agricultural Statistics)
XI 127 1952 ->
XI 176 1953. ->
XI 202 1954 ->
XI 235 1955 ->
XI 276 1956 ->
XI 308 1957 ->
XI 341 1958 ->
XII 46 1959 ->
XII 54 1960 ->
XII 84 1961 ->
XII 118 1962 ->
XII 149 1963 ->
XII 178 1964 ->
XII 202 1965 ->
XII 224 1966 ->
XII 236 1967 ->
XII 254 1968 ->
A 375 1969 
A 428 1970 
A 505 1971 
A 572 1972 ->
A 666 1973 ->
A 744 1974 ->
A 817 1975 ->

Produksjonsutviklinga i jordbruket (Trend in Agriculture Production)
SA 8 1925-1972 ->

Representativ landbrukstelling (Recensement agricole représentatif)
VII 117 1923 ->

Tabeller over Udsæd og Avl samt Kreaturhold (Sémence et production des céréales et des pommes de terre, effectif des animaux domestiques)
ST A.2 1835 ->

Utviklingen av den norske jordbruksstatistikk (Development of the Norwegian Agricultural Statistics), utg. 1958
ART 5 ->

5.2. Jordbrukstellinger (Censuses of Agriculture)

Jordbruksteljinga (Census of Agriculture)

Bruk med seter 1907, 1939, 1959 og 1969. Kommunetall ->

Jordbrukstællingen (Recensement agricole)
V 85 1907 Hefte 1. Utsæd, landbruksredskaper, kreaturhold, sæterbruk   NSD logo
V 109 1907 Hefte 2. Arealet og dets anvendelse. Prosentberegninger m.m.   NSD logo
V 145 1907 Oversigt m.v. 

Jordbrukstellingen (Recensement Agricole)
VI 170 1918 Hefte 1. Kreaturhold.   NSD logo
VII 12 1918 Hefte 2. Arealet og dets anvendelse m.v. Oversikt over tellingens resultater.   NSD logo


VIII 134 1929 Hefte 1. Husdyrhold.   NSD logo
VIII 145 1929 Hefte 2. Arealet og dets anvendelse m.v..   NSD logo
VIII 171 1929 Hefte 3. Brukenes antall og størrelse m.v..   NSD logo
VIII 188 1929 Hefte 4. Oversikt. 


IX 191 1939 Hefte 1. Arealet, husdyrholdet m.v. Herredsvise oppgaver.   NSD logo
X 9 1939 Hefte 2. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m.v. ->  NSD logo
X 40 1939 Hefte 3. Oversikt ->

Jordbrukstellingen (Recensement)
XI 40 1949 Hefte 1. Arealet, husdyrholdet m.v. Herredsvise oppgaver ->  NSD logo
XI 71 1949 Hefte 2. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m.v. ->  NSD logo
XI 87 1949 Hefte 3. De naturlige jordbruksområder ->
XI 103 1949 Hefte 4. Oversikt ->

Jordbruksteljinga (Census of Agriculture)
XII 40 1959 Hefte 1. Areal, husdyrhald m.m. ->  NSD logo
XII 53 1959 Hefte 2. Maskinar og reiskapar m.m. ->  NSD logo
XII 79 1959 Hefte 3. Eige- og leigetilhøve, arbeidskraft m.m. ved bruk med over 50 dekar jordbruksareal ->
XII 88 1959 Hefte 4. Dei naturlege jordbruksområda ->
XII 123 1959 Hefte 5. Oversyn ->  NSD logo


A 413 1969 Hefte 1. Talet på bruk, eigeog leigeforhold og brukarane etter ymse kjenneteikn   NSD logo
A 427 1969 hefte 2. Areal, frukttre og bærbusker, veksthus og -benker. Bruk som dyrkar ymse vekstar   NSD logo
A 446 1969 Hefte 3. Husdyrhald   NSD logo
A 455 1969 Hefte 4. Maskinar, reiskapar, bygningar, driftsanlegg m.v.   NSD logo
A 470 1969 Hefte 5. Arbeidsinnsats, driftsutgifter, sal av produkt, hytter, jakt, fangst og ferskvassfiske   NSD logo
A 494 1969 Hefte 6. Bøndenes inntekt og formue   NSD logo
A 540 1969 Hefte 7. Oversikt 
A 405 1969 Akershus og Oslo 
A 416 1969 Aust-Agder 
A 408 1969 Buskerud 
A 441 1969 Finnmark 
A 406 1969 Hedmark 
A 423 1969 Hordaland og Bergen 
A 424 1969 Møre og Romsdal 
A 439 1969 Nordland 
A 438 1969 Nord-Trøndelag 
A 407 1969 Oppland 
A 414 1969 Rogaland 
A 425 1969 Sogn og Fjordane 
A 426 1969 Sør-Trøndelag 
A 417 1969 Telemark 
A 440 1969 Troms 
A 415 1969 Vest-Agder 
A 409 1969 Vestfold 
A 404 1969 Østfold 

Markedstall. Jordbrukstellingen 1959 og Skogbrukstellingen 1957 (Market Data. Census of Agriculture and Census of Forestry)
A 47 1959, 1957 

5.3. Meieribruk (Dairying)

Meieribruket (Dairy Industry)

Meieribruket (L'industrie laitière)
VIII 31 1925 ->
VIII 58 1926 ->
VIII 83 1927 ->
VIII 117 1923 ->
VIII 152 1929 ->
VIII 179 1930 ->
IX 6 1931 ->
IX 28 1932 ->
IX 50 1933 ->
IX 72 1934 ->
IX 98 1935 ->
IX 124 1936 ->
IX 150 1937 ->
IX 180 1938 ->
X 6 1939 ->
X 31 1940 ->
X 57 1941 ->
X 82 1942 ->
X 90 1943 ->
X 110 1944 ->
X 138 1945 ->
X 153 1946 ->
X 173 1947 ->
XI 12 1948 ->
XI 45 1949 ->
XI 94 1950 ->

Meieribruket (Dairy Industry)
XI 121 1951 ->
XI 181 1952 ->
XI 218 1953 ->
XI 239 1954 ->
XI 289 1955 ->
XI 311 1956 ->
XI 338 1957 ->
XII 12 1958 ->
XII 37 1959 ->
XII 62 1960 ->
XII 104 1961 ->
XII 130 1962 ->
XII 156 1963 ->
XII 186 1964 ->
XII 209 1965 ->

5.4. Veterinærvesen (Veterinary Service)

Veterinærstatistikk (Veterinary Statistics)

Veterinærvæsen (Service vétérinaire)
III 137 1889 ->
III 153 1890 ->
III 181 1891 ->
III 197 1892 ->

Veterinærvæsenet og kjødkontrollen (Service vétérinaire et inspection de la viande)
III 218 1893 ->
III 248 1894 ->
III 270 1895 ->
III 299 1896 ->
III 324 1897 ->
III 341 1898 ->
IV 24 1899 ->
IV 57 1900 ->
IV 70 1901 ->
IV 89 1902 ->
IV 116 1903 ->
V 15 1904 ->
V 36 1905 ->
V 65 1906 ->
V 83 1907 ->
V 112 1908 ->
V 141 1909 ->
V 173 1910 ->
V 201 1911 ->
VI 13 1912 ->

Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen (Service vétérinaire et inspection de la viande)
VI 39 1913 ->
VI 71 1914 ->
VI 96 1915 ->
VI 121 1916 ->
VI 148 1917 ->

Veterinærvesenet og kj¢ttkontrollen (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande)
VI 184 1918 ->VII 22 1919 ->
VII 43 1920 ->
VII 90 1921 ->
VII 141 1922 ->

Det civile veterinærvesen (Service vétérinaire civil)
VII 182 1923 ->>
VIII 16 1924 ->
VIII 49 1925 ->
VIII 64 1926 ->
VIII 85 1927 ->
VIII 111 1928 ->
VIII 150 1929 ->
VIII 175 1930 ->
IX 4 1931 ->
IX 34 1932 ->
IX 67 1933 ->
IX 92 1934 ->
IX 116 1935 ->
IX 140 1936 ->
IX 167 1937 ->
IX 179 1938 ->
X 8 1939 ->

Det sivile veterinærvesen (Service vétérinaire civil)
X 29 1940 ->

Veterinærvesenet (Service vétérinaire)
X 56 1941 ->
X 73 1942 ->
X 93 1943 ->
X 119 1944 ->
X 127 1945 ->
X 152 1946 ->
X 175 1947 ->
XI 15 1948 ->
XI 53 1949 ->
XI 140 1950 ->
XI 166 1951 ->
XI 192 1952 ->
XI 224 1953 ->
XI 270 1954 ->
XI 291 1955 ->
XII 20 1956 ->
XII 44 1957 ->
XII 56 1958 ->
XII 128 1959 ->

Veterinærstatistikk (Veterinary Statistics)
XII 247 1960-1966 ->
A 278 1967 
A 323 1968 
A 383 1969 
A 444 1970 
A 512 1971 
A 581 1972 ->
A 668 1973 ->
A 740 1974 ->
A 827 1975 ->

5.5. Fast eiendom (Real Property)

De faste eiendommer (Propriétés foncières rurales)

Tabeller vedkommende de faste Eiendomme (Statistique des propriétés foncières)
I C.No.11 1866-1870 ->
I C.No.11 1871-1875 ->
III 73 1876-1885 ->

Faste eiendomme (Propriétés fonciéres)
III 244 1891 ->  NSD logo
IV 102 1900 ->  NSD logo

De faste eiendommer (Propriétés foncières rurales)
V 179 1906-1910 ->  NSD logo
VII 89 1916-1920 ->  NSD logo

5.6. Bøndenes formue, gjeld og inntekt (The Holders' Property, Debt and Income)

Bøndenes bruttoformue og gjeld (Fortune et dette des propriétaires)
X 183 1940, 1944 og 1946 ->

Bøndenes inntekt og formue (The Holders' Income and Property)

Bøndenes formue, gjeld og inntekt (The Holders'Property, Debt and Income)
A 384 1968 

Bøndenes inntekt og formue (The Holders'Income and Property)
A 528 1970 
A 583 1971 ->
A 655 1972 ->
A 733 1973 ->
A 819 1974 ->

Gårdbrukernes og småbrukernes formue og gjeld efter skatteligningen (Fortunes et dettes des prorpiétaires et des petits propriétaires d'apres l'évaluation des revenus et des fortunes)
IX 18 1932-1933 ->

Pantegjelden i Norge ved utgangen av 1912 og 1926 (Dette hypothécaire)
VIII 79 1912 og 1926 ->

5.7. Husdyrhold. Pelsdyravl (Livestock. Fur Farming)

Husdyrbruket -produksjon. Representativ undersøkelse (Élevage du bétail; production. Recherche représentative)
VIII 98 1927-1928 ->
XI 24 1946-1947 ->

Kreaturholdet (Bétail)
VI 64 1914 og 1915 ->
VI 92 1916 ->

Opgaver over kreaturholdet og over udsæd af de forskjellige kornsorter og poteter samt fodervæxter (Bétail, semences etc. Aperçu préliminaire)
1875

Pelsdyrtellingen ('levage des animuax å fourrure)
IX 65 1934 ->
IX 115 1936 ->
X 151 1946 ->

Svineholdet ('levage de pores)
IX 38 1934 og 1933 ->

5.8. Skogbruk generelt (Forestry in General)

Skogstatistikk (Forestry Statistics)
XI 154 1952 ->
XI 347 1953-1956 ->
XII 124 1957-1960 ->
XII 159 1961 og 1962 ->
XII 175 1963 ->
XII 190 1964 ->
XII 213 1965 ->
XII 229 1966 ->
XII 248 1967 ->
XII 256 1968 ->
A 366 1969 
A 443 1970 
A 511 1971 
A 584 1972 ->
A 670 1973 ->
A 743 1974 ->
A 828 1975 ->

5.9. Skogbrukstellinger (Censuses of Forestry)

Skogbrukstelling (Census of Forestry)

Skogbrukstelling (Recensement de sylviculture), utg. 1927
VIII 34 ->

Skogbrukstellingen (Census of Forestry)
XII 6 1957 Hefte 1. Tabeller ->
XII 21 1957 Hefte 2. Oversikt ->

Skogbrukstelling (Census of Forestry)
XII 255 1967 Hefte 1. Eiendommer, areal, eierforhold m.v. ->
XII 260 1967 Hefte 2. Driftsutstyr, framdrevet skogsvirke, dagsverk m.v. ->
XII 270 1967 Hefte 3. Oversikt ->

Markedstall. Jordbrukstellingen 1959 og Skogbrukstellingen 1957 (Market Data. Census of Agriculture and Census of Forestry)
A 47 1959, 1957 

5.10. Skogavvirking (Roundwood Cut)

Skogavvirking til salg og industriell produksjon (Roundwood Cut for Sale and Industrial Production)

Skogavvirking (Bois abattu)
XI 42 1936/37-1945/46 ->
XI 79 1946/47-1948/49 ->
XI 167 1949/50-1951/52 ->

Skogavvirking (Roundwood Cut)
XI 286 1952/53-1954/55 ->
XII 5 1955/56-1957/58 ->
XII 102 1958-59-1960/61 ->

Skogavvirking til salg og industriell produksjon (Roundwood Cut for Sale and Industrial Production)
A 194 1965-1966 
A 231 1966-1967 
A 282 1967-1968 
A 346 1968-1969 
A 419 1969-1970 
A 490 1970-1971 
A 564 1971-1972 ->
A 644 1972-1973 ->
A 722 1973-1974 ->
A 804 1974-1975 ->

5.11. Jakt (Hunting)

Jaktstatistikk (Hunting Statistics)
A 125 1964 
A 158 1965 
A 196 1966 
A 232 1967 
A 283 1968 
A 343 1969 
A 418 1970 
A 489 1971 
A 563 1972  ->
A 646 1973  ->
A 723 1974  ->
A 807 1975  ->

5.12. Forbruk av trevirke på gårdene (Consumption of Wood on Farms)

Forbruket av trevirke på gårdene (Consommation de bois sur les fermes)
IX 169 1936/37 ->

Forbruket av trevirke på gårdene (Consumption of Wood on Farms)
XI 210 1952/53 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> 10.04 Jordbruk og skogbruk