Økonomiske analyser (ØA) 1982-1998

ØA 1/82: Digitalisert utgave

 • Svein Longva og Jon Rinde: Får vi et kraftoverskudd i 1990?
 • Inger Gabrielsen: Lønn for hjemmearbeid.
 • Håvard Røyne: Skillet skatteyter/husholdning i skatteanalyser -et eksempel.
 • Ådne Cappelen: Produktivitet og sysselsetting i industrien 1960-1079.
 • Steinar Strøm: Modellutvikling og modellbruk.

ØA 2/82: Digitalisert utgave

 • Herbert Kristoffersen: Økning i prisen på universalkort i Oslo - en tapsbringende inntektskilde?
 • Svein Longva og Øystein Olsen: Er priser effektive virkemidker i energipolitikken?
 • Charlotte Koren: Redusert realinntekt for tilleggspensjonistene.
 • Torleif Haugland: Bedriftsnedlegginger er ikke hovedårsaken til sysselsettingsnedgangen i industrien.
 • Erik Biørn: En kvartalsmodell for norsk økonomi.

ØA 1/83: Digitalisert utgave

 • Iulie Aslaksen: Prognoser for oljeinntektene
 • Erik Biørn og Morten Jensen: Konsumutgift kontra utgift til konsumtjenester
 • Torstein Bye og Tor Eivind Høyland: Har det vært inntektsutjevning i 70-årene?
 • Morten Jensen og Kjell Roland: Boutgifter og boligformue

ØA 2/83: Digitalisert utgave

 • Lorents Lorentsen, Arild Lund, Kjell Roland: Hva blir prisen på Nordsjøolje framover?
 • Ådne Cappelen, Svein Longva: MODAG A
 • Torunn Bragstad, Kåre Kalstad: Er inntektsmålsettinga for jordbruket nådd?
 • Erik Biørn: Inntrykk fra en internasjonal økonometrikonferanse

ØA 1/84: Digitalisert utgave

 • Vidar Knudsen, Torunn Bragstad, Kåre Kalstad og Erik Offerdal: Lønnsomhet og bedriftsnedleggelser
 • Paal Sand, Gunnar Sollie: NORDHAND - et modellsystem for nordisk amhandel
 • Jon Inge Lian: Veksten i antall eldre og fylkenes forbruk av sykehustjenester
 • Vidar Knudsen: Konsumprisindekser for ulike typer husholdninger
 • Torunn Bragstad, Kåre Kalstad: Er inntektsmålsettingen for jordbruket nådd? Korrigerte beregninger

ØA 1/85: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1984

ØA 2/85: Digitalisert utgave

 • Ådne Cappelen og Kjell Roland: Virkninger på norsk økonomi av et stort fall i oljeprisen.
 • Morten Jensen, Vidar Knudsen, Hilde Olsen og Tore Schweder: Sesongjustering ved X11-metoden.

ØA 3/85: Digitalisert utgave

 • Nils-Henrik Mørch von der Fehr og Gunnar Sollie: Markedsindikatorer for norsk eksport.
 • Olav Ljones og Kjetil Sørlie: Arbeidskraftstilgang befolkningsutvikling en presentasjon av beregningsmodellen MATAUK

ØA 4/85: Digitalisert utgave

 • Erling Joar Fløttum: Næringsstrukturen i Norge - hovedtrekk av utviklingen over tid og i internasjonal sammenheng
 • Charlotte Koren: Hvordan avhenger pensjonen av pensjonistenes tidligere inntekter?

ØA 5/85: Digitalisert utgave

 • Per Richard Johansen og Bjørn Rogstad: Verdens økonomien fram til 1989.
 • Arne Bruknapp og Paal Sand: MAKKO - et analyseverktøy for kommunal økonomi.
 • Viggo Jean-Hansen: Varestrømmer i nasjonalregnskapet.

ØA 6/85: Digitalisert utgave

 • John Dagsvik, Olav Ljones og Rolf Aaberge: Utviklingen på arbeidsmarkedet - usikkerheten i AKU.
 • Olav Ljones og Kjetil Sørlie: "Befolkningens forsørgelsesbyrde" - en framskriving av den yrkespassive og yrkesaktive befolkning.

ØA 7/85: Digitalisert utgave

 • Olav Ljones og Steinar Strøm: Gifte kvinner - skatt og tilbud og arbeid.
 • Elizabeth Nygaard: Familiebeskatning - Skattekommisjonens forslag.
 • Bente Vigerust og Solveig Glomsrød: Luftforurensninger og økonomisk vekst.

ØA 8/85: Digitalisert utgave

 • Carl-Erik Schultz: Eksport og markedsstruktur.
 • Torunn Bragstad, Erling Fløttum, Tore Halvorsen og Viggo Jean-Hansen: IARIW-konferanse i Nederland 25.-31. august 1985. Revisjon av nasjonalregnskapet
 • Nils Martin Stølen: Faktorer bak lønnsveksten.

ØA 1/86: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1985

ØA 1A/86: Digitalisert utgave

 • Economic survey 1985

ØA 2/86: Digitalisert utgave

 • Arne Rideng: Befolkningsutviklingen fram til 2050.
 • Odd Aukrust: Prinsipper for et arbeidskraftregnskap.
 • Anders Harildstad: Det norske arbeidskraftregnskapet.
 • Hilde Olsen: Kvartalsvis nasjonalregnskap - foreløpige erfaringer.

ØA 3/86: Digitalisert utgave

 • Morten Jensen og Vidar Knudsen: Føyningsegenskapene for KVARTS-modellen.
 • Torstein Bye: Utviklingen i energiforbruket.

ØA 4/86: Digitalisert utgave

 • Knut N. Kjær og Arild K. Lund: Lysere utsikter for verdens økonomien.
 • Bjørn Bleskestad og Håkon Mundal: Database for kommunal økonomi.

ØA 5/86: Digitalisert utgave

 • Kjell Berger, Ådne Cappelen, Vidar Knudsen og Kjell Roland: Utsiktene for oljemarkedet og virkninger for norsk økonomi.

ØA 6/86: Digitalisert utgave

 • Paal Sand: Virkningstall for MODIS IV fra 1974 1984.
 • Kjell Roland og Knut Thonstad: Det vest-europeiske gassmarkedet - perspektiver mot år 2000.
 • Pål Espen Søbye: Investeringsaktiviteten på koninentalsokkelen etter oljeprisfallet.

ØA 7/86: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz, Ådne Cappelen, Per R. Johansen og Vidar Knudsen: Devalueringen, tilstrammingene og konsekvensene for norsk økonomi på kort og mellomlang sikt

ØA 8/86: Digitalisert utgave

 • Erling Holmøy: Om produktivitetsmåling.
 • John Dagsvik og Rolf Aaberge: Fordelingsvirkninger av endringer i familiebeskatningen.

ØA 9/86: Digitalisert utgave

 • Inger Gabrielsen: Bruttobeskatning.
 • Charlotte Koren og Nils-Martin Stølen: Inntektsutviklingen for lønnsmottakere i industrien 1970-85.

ØA 10/86: Digitalisert utgave

 • Morten Reymert og Yngvar Dyvi: Finanspolitiske indikatorer.

ØA 1/87: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1986

ØA 1A/87: Digitalisert utgave

 • Economic survey 1986

ØA 2/87: Digitalisert utgave

 • Øystein Kravdal: Nye trekk i fødselsmønsteret.
 • Erling Holmøy: Virkningstall for MSG.
 • Berger, Cappelen og Svendsen: Oljeinvesteringer og norsk økonomi.
 • Jan Fagerberg: Strukturendringer i OECD's og Nordens utenrikshandel 1961 1983.

ØA 3/87: Digitalisert utgave


ØA 4/87: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz og Arnt Skjæveland: Nedjusterte prognoser for veksten i verdensøkonomien.
 • Knut H. Alfsen: Luftforurensninger og økonomisk vekst 1973-2003.

ØA 5/87: Digitalisert utgave

 • Per Schanche: Fylkenes økonomiske struktur og utvikling.

ØA 6/87: Digitalisert utgave

 • Jan Furseth: Folke- og boligtellingen 1990.
 • Ådne Cappelen: Virkninger av kortere arbeidstid.

ØA 7/87: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz og Ådne Cappelen: Usikkerhet ved anslag for prisutviklingen.

ØA 8/87: Digitalisert utgave

 • Eystein Gjelsvik, Øystein Olsen og Bjørn Helge Vatne: Utsikter for det vest-europeiske gassmarkedet: Noen beregningsresultater fram mot år 2000.
 • Kjell Arne Brekke, Eystein Gjelsvik og Bjørn Helge Vatne: En dynamisk modell for kampen om det europeiske gassmarkedet.
 • Jan Fagerberg: Strukturanalyse av norsk eksport 1973 1985.

ØA 9/87: Digitalisert utgave

 • Ann Lisbet Brathaug og Nils-Henrik Mørch von der Fehr: Konsum, investering og sparing i Norge i et internasjonalt perspektiv.
 • Einar Bowitz: Lønnsglidning og tarifftillegg i industrien.

ØA 10/87: Digitalisert utgave

 • Kjersti-Gro Lindquist og Nils Martin Stølen: Årsaker til veksten i yrkesdeltakingen blant gifte kvinner, 1970 1985.
 • Per Richard Johansen: Hvor godt traff konjunkturprognosene fra 1986?

ØA 1/88: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1987

ØA 1A/88: Digitalisert utgave

 • Economic survey 1987

ØA 2/88: Digitalisert utgave

 • Erling Joar Fløttum: Det norske nasjonalregnskapet i internasjonal sammenheng.
 • Rolf Aaberge: Sammenhengen mellom arbeidsledighetens lengde og tallet på arbeidsledige.
 • Inger Gabrielsen: Det norske skatte- og avgiftssystemet 1975 - 1986.

ØA 3/88: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika og Per Richard Johansen: Det inntektspolitiske opplegget for 1988 og 1989 og utsiktene for norsk økonomi.
 • Brita Bye og Asbjørn Aaheim: Innføring av gasskraft.

ØA 4/88: Digitalisert utgave

 • Elizabeth Nygaard: Reformer i personbeskatningen 1986 1988.
 • Nils Wessel Bakke og Tore Halvorsen: NIS-registrerte og utenlandsregistrerte skip - behandlingen i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
 • Kjell Arne Brekke, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen: Utbygging av oljefelter med usikre oljepriser: Eksemplet Snorre.

ØA 5/88: Digitalisert utgave

 • Lasse S. Stambøl og Knut Ø. Sørensen: Flytting og arbeidsmarked i Nord-Norge 1972 - 1986.

ØA 6/88: Digitalisert utgave

 • Nils-Henrik Mørch von der Fehr: Prisdannelse på importvarer.

ØA 7/88: Digitalisert utgave

 • Lars Østby: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster.

ØA 8/88: Digitalisert utgave

 • Per Sevaldson: Et omsetningsregnskap for Norge?
 • Anna Lena Rømo og Rolv Lea: Kapitalregnskap og finansielle balanser - utvidelse av nasjonalregnskapet.
 • Erling Joar Fløttum: Omfanget av informasjons-sektoren.

ØA 1/89: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1988

ØA 1A/89: Digitalisert utgave

 • Economic survey 1988

ØA 2/89: Digitalisert utgave

 • Per Richard Johansen: Den internasjonale konjunkturutviklingen siden 1982: Er konjunkturbevegelsene undervurdert?
 • Rolf Aaberge og Steinar Strøm: Fordelingsvirkninger av personbeskatningen.

ØA 3/89: Digitalisert utgave

 • Olav Bjerkholt, Torstein Bye og Øystein Olsen: Kraft på billigsalg.
 • Knut H. Alfsen: Kald fusjon - noen spekulative perspektiver.
 • Erling Joar Fløttum: Basisår i nasjonalregnskapet.

ØA 4/89: Digitalisert utgave


ØA 5/89: Digitalisert utgave

 • Brita Bye, Torstein Bye og Lorents Lorentsen: Kan miljøvern og økonomisk vekst kombineres?
 • Inger Gabrielsen og Kirsten Hansen: Skattlegging av sjøfolk. Fordelingsvirkninger av omleggingen.
 • Torbjørn Eika og Per Richard Johansen: Inntektsreguleringen - virkninger og utsikter.
 • Kjell Arne Brekke, Tor Arnt Johnsen og Asbjørn Aaheim: Petroleumsformuen - prinsipper og beregninger.

ØA 6/89: Digitalisert utgave


ØA 7/89: Digitalisert utgave

 • Anders Harildstad: Timeverks- og sysselsettings-tall.
 • Knut A. Magnussen: Beregnet konsum av varigeforbruksgoder.
 • Knut Moum: Nasjonalregnskapet som utgangspunktfor analyse av husholdningssektorens spareatferd

ØA 8/89: Digitalisert utgave

 • Knut H. Alfsen, Lorents Lorentsen og Karine Nyborg: Miljøkonsekvenser av en europeisk satsing på gass som brensel.
 • Charlotte Koren: Trygdemeldningen og kvinnenes trygderettigheter.
 • Jon Ivar Røstadsand: Helseregnskap - Utvikling av satelittregnskap for helsetjenester.
 • Per Schanche: Fylkenes næringsutvikling.
 • Leiv Solheim og Anders Harildstad: Nye metoder for detaljomsetningsindeksen.

ØA 9/89: Digitalisert utgave


ØA 1/90: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1989

ØA 1A/90: Digitalisert utgave

 • Economic survey 1989

ØA. 2/90: Digitalisert utgave

 • Anne Brendemoen: Miljøavgifter på fossile brensler - hvem betaler?
 • Leif Andreassen, Charlotte Koren, Jose Gomez de Leon og Olav Ljones: Folketrygdens alderspensjon og befolkningsutviklingen.
 • Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen: EFs indre marked for naturgass: Hvem bør frykte "åpen adgang"?
 • Kirsten Hansen og Charlotte Koren: Skattereformen og marginalskattene.

ØA 3/90: Digitalisert utgave

 • Erling Joar Fløttum: Måling av produksjonsveksten i industrien - ulike begreper, datakilder og verdsettingsprinsipper illustrert med tall for 1990-årene.
 • Ann Lisbeth Brathaug: Verdiskaping i husholdningene.

ØA 4/90: Digitalisert utgave

 • Arild J. Lund og Anne Sofie Jore: Utsikter for verdensøkonomien 1990 1994.
 • Vidar Christiansen og Tom Kornstad: Skattekiler på rente for personer i Norge 1996 1999.
 • Petter Jakob Bjerve: Det norske krigshushaldet 1940 1945.

ØA 5/90: Digitalisert utgave


ØA 6/90: Digitalisert utgave


ØA 7/90: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika og Knut A. Magnussen: Virkninger for norsk økonomi av en dobling av oljeprisen.
 • Halvard Hansen: Inntektsutviklingen i Norge 1995 1999.
 • Nils Øyvind Mæhle: Kvaliteten på foreløpig nasjonalregnskapsstatistikk.

ØA 8/90: Digitalisert utgave

 • Olav Ljones: Hovedstadens økonomi.
 • Kyrre Aamdal og Olav Ljones: Kommunenes utgifter og befolkningsutviklingen.
 • Kjell Wettergreen: Konjunkturbølger i norsk økonomi.

ØA 9/90: Digitalisert utgave


ØA 1/91: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1990

ØA 2/91: Digitalisert utgave

 • Ådne Cappelen: Om noen tiltak mot arbeidsledighet.
 • Leif Andreassen og Dennis Fredriksen: MOSART - En mikrosimuleringsmodell for utdanning og arbeidsstyrke.
 • Nils Øyvind Mæhle og Karine Nyborg: Utslipp til luft og økonomisk utvikling i Norge 1995-88.

ØA 3/91: Digitalisert utgave

 • Knut Moum, Anne Brendemoen, Einar Bowitz, Erik Storm og Haakon Vennemo: Klimapolitikk og norsk økonomi.
 • Erling Holmøy og Haakon Vennemo: Kapitalkostnader før og etter forslaget til reform av bedrifts- og kapitalbeskatningen.

ØA 4/91: Digitalisert utgave

 • Ådne Cappelen: MODAG-modellens prognoseegenskaper 1998 1990.
 • Asbjørn Torvanger: Utslepp av karbondioksid frå industrien i ni OECD-land 1973-87: Ei Divisia-indeksdekomponering

ØA 5/91: Digitalisert utgave


ØA 6/91: Digitalisert utgave


ØA 7/91: Digitalisert utgave

 • Lasse Sandberg og Tom Andersen: Konsumprisindeksen.
 • Erling Joar Fløttum: Nasjonalregnskapet inn i 1990-årene: Hovedrevisjon og nytt nasjonalregnskapssystem
 • Kjell Arne Brekke: Bruken av Oljeinntektene. Formuesberegninger som hjelpemiddel i makroøkonomisk styring

ØA 8/91: Digitalisert utgave

 • Erik Storm: Konjunkturimpulser fra kommuneforvaltningen på 1990-tallet.
 • Trine Ellekjær Stavang: Sysselsettingsutviklingen på 1970- og 1990-tallet belyst med sysselsettingsdata fra nasjonalregnskapet.
 • Knut Ø. Sørensen: Regionale produktivitetsforskjeller.

ØA 9/91: Digitalisert utgave


ØA 1/92: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1991

ØA 2/92: Digitalisert utgave

 • Dennis Fredriksen og Steinar Strøm: Arbeidsledigheten i Europa 1970 1990.
 • Ådne Cappelen, Tor Skoglund og Erik Storm: Nasjonale og regionale virkninger av et EF-tilpasset jordbruk.
 • Jon Epland: Inntektsfordelingen i 80-årene.
 • Kirsten Hansen, Nina Langbraaten og Thor Olav Thoresen: Utviklingen i lønnstakerbeskatningen 1996-91 belyst ved skattemodellen LOTTE.

ØA 3/92: Digitalisert utgave

 • Olav Bjerkholt og Eystein Gjelsvik: Konkurransen om markedsandeler på det europeiske gassmarkedet.
 • Knut A. Magnussen og Terje Skjerpen: Fordelingen av privat konsum i MODAG.
 • Torstein Bye og Lorents Lorentsen: Energiloven og miljøet.

ØA 4/92: Digitalisert utgave

 • Iulie Aslaksen og Charlotte Koren: Husholdsarbeid og inntektsfordeling: Individ eller husholdning som beskatningsenhet?
 • Nils Martin Stølen: Strukturelle problemer på arbeidsmarkedet.
 • Torstein Bye og Tor Arnt Johnsen: Utviklingen i kraftmarkedet.

ØA 5/92: Digitalisert utgave


ØA 6/92: Digitalisert utgave


ØA 7/92: Digitalisert utgave

 • Berit Koth og Tom Andersen: Forbrukerpriser - utvikling og prisnivåforskjeller. 1995 - 1990 - 1992. En jevnføring mellom de nordiske land og EF-området.
 • Karl Ove Aarbu: Gjennomsnitts- og marginalskatter for personlig næringsdrivende før og etter skattereformen i 1992.
 • Knut H. Alfsen og Solveig Glomsrød: Å spare på skillingen, men la dalerne gå: Nytte og kostnader av klimapolitikk.
 • Hugo Birkelund, Eystein Gjelsvik og Morten Aaserud: Energiforbruk og CO2-utslipp i Vest-Europa - EFs karbo-/energiskatt analysert i en modell med energisubstitusjon.

ØA 8/92: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz: Arbeidsledighet og uførepensjon.
 • Kurt Åge Wass: Prisindekser for boligmarkedet.
 • Klaus Mohn: Industrien i REGARD: Produktivitet og sysselsetting i et regionalt perspektiv.
 • Per Morten Holt: Distriktsskatteloven:

ØA 9/92: Digitalisert utgave


ØA 1/93: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1992

ØA 2/93: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika: Faktorer bak økningen i arbeidsledigheten 1998 1991.
 • Hilde Lurås: Miljøindikatorer. En generell oversikt over miljøtilstanden.
 • Lasse Sigbjørn Stambøl: Utdanningsnivået er av stor betydning for flyttingene.
 • Nils Øyvind Mæhle: Kryssløpsdata og kryssløpsanalyse 1970 1990

ØA 3-4/93: Digitalisert utgave

 • Bjart Holtsmark: Eldrebølgen i neste århundre og konsekvenser for det private konsumet og de offentlige budsjetter.
 • Mette Rolland: Økonomiske utsikter for Asia. Inntrykk fra vårmøtet i LINK-prosjektet.
 • Grete Dahl: Ulikhet i inntekt for pensjonister.
 • Thor Olav Thoresen: Overføringer, fordeling og ulikhet.

ØA 5/93: Digitalisert utgave


ØA 6/93: Digitalisert utgave


ØA 7/93: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika: SSBs prognoser 1998 1992: Hvor gode var de?
 • Erling Holmøy, Torbjørn Hægeland og Øystein Olsen: Effektive satser for næringsstøtte.
 • Knut Røed: Den selvforsterkende arbeidsledigheten.
 • Thore Jarlset, Tor Arnt Johnsen og Bodil Merethe Larsen: Skatt på CO2-utslipp i Norden. Virkninger for norsk krafteksport og bruk av olje til oppvarming i Norge.

ØA 8/93: Digitalisert utgave

 • Tom Eek og Knut Ø. Sørensen: Jordbrukets regionale betydning i Norge.
 • Dennis Fredriksen og Gina Spurkland: MOSART - en modell for alders- og uføretrygd fra folketrygden.
 • Dennis Fredriksen og Charlotte Koren: Kvinners forsørgelsesmønster og folketrygden.
 • Anne Brendemoen og Haakon Vennemo: Hva koster det å øke skatten?
 • Else Helena Flittig: Yrkesaktivitet blant pensjonister.

ØA 9/93: Digitalisert utgave

 • Per Richard Johansen, Knut A. Magnussen og Mette Rolland: Renteutviklingen og de økonomiske utsiktene for Vest-Europa.
 • Mette Rolland: Utviklingen i verdensøkonomien.
 • Jørgen Aasness: Fordelingsvirkninger av barnetrygd og matmoms - en analyse basert på LOTTE-KONSUM

ØA 1/94: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1993

ØA 2/94: Digitalisert utgave

 • Bodil Merethe Larsen: Virkninger av CO2-avgifter på transportetterspørselen i Norge fram til 2020.
 • Øystein Olsen og Nils Martin Stølen: Utviklingen fremover for ulike typer arbeidskraft.
 • Jon Ivar Røstasand og Johan Heldal: Hva kan inntektsundersøkelsen for husholdningene fortelle oss?
 • Liv Belsby og Dinh Pham Quang: Sesongjustering av detaljomsetningsindeksen.

ØA 3/94: Digitalisert utgave

 • Audun Langørgen: Sysselsettingsutviklingen i kommunal gjenesteproduksjon.
 • Lasse Sigbjørn Stambøl: En interaktiv analyse av sammenhengen mellom flytting, utdanning og arbeidsmarked i norske regioner.
 • Mette Rolland og Knut Thonstad: Utviklingstrekk i verdensøkonomien.
 • Erik Fjærli: Skattesystemet og aksjeselskapers valg av finansieringsform.

ØA 4/94: Digitalisert utgave

 • Klaus Mohn, Lasse S. Stambøl og Knut Ø. Sørensen: Regional arbeidsmarkedsutvikling mot år 2000.
 • Marie W. Arneberg: Inntekstsfordeling og sykepenger for langtidssykmeldte.
 • Marie W. Arneberg: Årsaksfaktorer bak sykeinsidens hos langtidssykmeldte.
 • Tom L. Andersen, Ole Tom Djupskås og Tor Arnt Johnsen: Priser i det norske kontraktsmarkedet for elektrisk kraft.
 • Karl Ove Aarbu: Utnyttelse av avskrivnings- og avsetningsordninger i norske foretak.

ØA 5/94: Digitalisert utgave

 • Knut A. Magnussen: Konjunktursituasjonen i Europa, råvareprisutviklingen og veksten i verdenshandelen.
 • Lasse S. Stambøl: Regional befolkningsframskriving etter utdanning.
 • Avlagte doktoravhandlinger: Nils Martin Stølen, Tom Kornstad

ØA 6/94: Digitalisert utgave

 • Bodil Merethe Larsen: Reduksjon av norske NOx utslipp.

ØA 7/94: Digitalisert utgave

 • Marie W. Arneberg og Hanne A. Gravningsmyhr: Pensjonistbeskatningen.
 • Tor Arnt Johnsen og Hans Terje Mysen: Et felles norsk-svensk kraftmarked.
 • Helge Brunborg: Befolkning og utvikling sett på bakgrunn av befolkningskonferansen i Kairo.
 • Jan O. Furseth: Ny standard for næringsgruppering.

ØA 8/94: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz, Taran Fæhn, Leo A. Grunfeld og Knut Moum: Noen makroøkonomiske virkninger av et norsk EU-medlemskap.
 • Hilde Lurås: Grunnrente og formue av norske naturressurser.
 • Knut H. Alfsen og Morten Aaserud: Klimapolitikk, kraftproduksjon og sur nedbør.
 • Gunnar Norden: MSG-5. En likevektsmodell for norsk økonomi.

ØA 9/94: Digitalisert utgave

 • Thor Olav Thoresen: Fordelingseffekten av barnehagesubsidiene.
 • Knut A. Magnussen: Oppgangen i de langsiktige rentene og konjunkturutviklingen i Vest-Europa.
 • Liv Hobbelstad Simpson og Tor Skoglund: Gjennomføringen av hovedrevisjon av nasjonalregnskapet.
 • Stein Inge Hove og Torbjørn Eika: KVARTS: Modellen bak prognosene.

ØA 1/95: Digitalisert utgave

 • Dennis Fredriksen: MOSART1 en modell for framskrivinger av befolkningen2.
 • Snorre Kverndokk og Knut Einar Rosendahl: CO2-avgifter og petroleumsformue
 • Helge Næsheim og Ståle Drevdal: Utvikling i sysselsetting, ledighet og yrkespassivitet i de nordiske land.
 • Kjersti-Gro Lindquist: Konkurranseevnen i norsk industri.
 • Ådne Cappelen og Mette Rolland: Makroøkonomisk utvikling på mellomlang sikt.

ØA 2/95: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1994

ØA 3/95: Digitalisert utgave

 • Hanne Gravningsmyhr: Pensjonister, pensjon og skattlegging.
 • Nils Martin Stølen og Turid Åvitsland: Regional arbeidsmarkedsutvikling 1990-2000
 • Einar Bowitz: Hva er MODAG?
 • Hanne Gravningsmyhr: LOTTE - en modell for beregning av skatt.
 • Godkjente doktoravhandlinger: Leif Andreassen: Econometric analysis of disequilibrium. Kjersti-Gro Lindquist: The market power of Norwegian exporters.

ØA 4/95: Digitalisert utgave

 • Elin Berg: Utviklingen på det europeiske gassmarkedet.
 • Bodil M. Larsen og Runa Nesbakken: Norske CO2-utslipp 1997 - 1992
 • Audun Langørgen: Kommunenes økonomiske tilpasning over tid

ØA 5/95: Digitalisert utgave

 • Einar Bowitz: MODAG-modellens prognoseegenskaper 1991 1994
 • Audun Langørgen: Virkninger av politiske reformer på antall tilsynsplasser og sysselsettingen i barnehager

ØA 6/95: Digitalisert utgave

 • Håkon Vennemo: Økt levestandard, men dårligere miljø?
 • Jon Petter Nossen og Lars Sundell: Revisjon av finansstatistikken for offentlig forvaltning

ØA 7/95: Digitalisert utgave

 • Finn Roar Aune, Torstein Bye og Tor Arnt Johnsen: Kostnader ved nedleggelse av svenske atomkraftverk
 • Karine Nyborg: Nytte-kostnadsanalyser og politiske vurderinger
 • Britt Justad og Kjersti Halvorsrud: Finansielle sektorbalanser 1998 1993. Hovedresultater og metoder.
 • Bjørn E. Naug: Importandeler, relative priser og konkurranseevne. En analyse basert på importandelsmodellen i MODAG

ØA 8/95: Digitalisert utgave

 • Iulie Aslaksen, Hanne A. Gravningsmyhr og Jørgen Aasness: Fordelingseffektivitet av ulike typer direkte beskatning - en analyse av «barnerelevante» ordninger.
 • Karl Ove Aarbu: Skattereformens betydning for endringen i skatt for aksjeselskaper fra 1991 til 1992.
 • Inger Texmon: På egne ben. Om ungsdommens flytting fra foreldrehjemmet.
 • Lasse Sigbjørn Stambøl: Flytting i ulikr grupper på arbeidsmarkedet.
 • Annegrete Bruvoll og Karin Ibenholt: Framskriving av avfallsmengder i Norge.
 • Erling Joar Fløttum: Publiseringen av reviderte nasjonalregnskapstall - hvorfor Statistisk sentralbyrå ikke ventet på de andre landene.

ØA 9/95: Digitalisert utgave

 • Ådne Cappelen og Einar Bowirz: Norsk økonomisk utvikling 1996-2000
 • Knut A. Magnussen og Mette Rolland: Den internasjonale konjunkturutviklingen mot år 2000.
 • Thor Olav Thoresen og Karl Ove Aarbu: Skattereformen og progressivitet i skattesystemet.

ØA 1/96: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1995

ØA 2/96: Digitalisert utgave

 • Elin Berg, Snorre Kverndokk og Knut Einar Rosendahl: Markedsmakt, internasjonal CO2-avgift og petroleumsformue.
 • Bjørn E. Naug: Om konkurranseevneindikatorer
 • Knut H. Alfsen: Grønt BNP - trenger vi det?
 • Henrik Urdal og Nico Keilman: Barnløshet i fremtiden - en formell demografisk analyse
 • Godkjente doktoravhandlinger: Ingvild Svendsen: Empirical Evidence on Expectations

ØA 3/96: Digitalisert utgave

 • Karine Nyborg og Inger Spangen: Politiske beslutninger om veiinvesteringer
 • Torbjørn Eika: Utbyggingen av petroleumssektoren og konjunkturforløpet 1973-93.
 • Leo Andreas Grünfeld: Norske konjunkturbølger fra 1900 til idag. Noen tidligere antakelser og nyere avsløringer
 • Trude Nygård: Turismens økonomiske betydning for Norge
 • Anne B. Dahle: Sesongjustering og publisering av utenrikshandelstall.

ØA 4/96: Digitalisert utgave

 • Torstein A. Bye og Erik Fjærli: Kraftbestkatning. En analyse av ulike skatteopplegg i forhold til kraftverk
 • Marie W. Arneberg: Lønner det seg å jobbe? Kompensasjonsgrader i den norske velferdsmodellen
 • Knut A. Magnussen: En kontrafaktisk analyse av oljeprissjokk - virkninger på internasjonal økonomi
 • Ingvild Svendsen: Forventninger i norsk økonomi
 • Jon Petter Nossen: Offentlige finanser i Norge sammenlignet med EU-landene, USA og Japan

ØA 5/96: Digitalisert utgave

 • Mette Rolland: Økonomisk utvikling utenom OECD-området
 • Torbjørn Eika: Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi
 • Karin Ibenholt: Grunnlag for analyser av bærekraftig forbruk
 • KnuT Einar Rosendahl: Helseeffekter av partikkelforurensning i Oslo
 • Helge Brunborg og Siri Eriksen: U-landsdemografisk forskning i Norge

ØA 6/96: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika og Tor Arnt Johnsen: Mot normalt: Virkninger av ubalanser i kraftmarkedet

ØA 7/96: Digitalisert utgave

 • Mette Rolland: Militærutgifter i Norges prioriterte samarbeidsland
 • Knut H. Alfsen og Pål Boug: Energiforbruk og luftforurensning i et Vest-Europa i forandring
 • Per Richard Johansen: For stram pengepolitikk i Europa
 • Ole Sandvik: Omlegging av arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

ØA 8/96: Digitalisert utgave

 • Rolf Aaberge, Arne S. Andersen og Tom Wennemo: Er årlig lavinntekt et godt mål for fattigdom? Lavinntekt i Norge 1979-1993
 • Knut H. Alfsen og pål Boug: Bærekraftig økonomi? Noen alternative modellscenarier for Norge mot år 2030.
 • Knut Olav Oftedal: Marked for omsorg mot år 2030
 • Mette Lund og Alf Torstensen: Utviklingen på arbeidsmarkedet målt ved brutto- og nettoendringer
 • Tore Halvorsen og Elisabeth Nørgaard: Omlegging av utenriksregnskapet

ØA 9/96: Digitalisert utgave

 • Ingeborg Foldøy Solli: Eneforsørgere som selvforsørgere
 • Annegrete Bruvoll: Avfallsavgifter

ØA 1/97: Digitalisert utgave

 • Økonomisk utsyn over året 1996

ØA 2/97: Digitalisert utgave

 • Torbjørn Eika og Kjerti-gro Lindquist: Konjunkturimpulser fra utlandet
 • Iulie Aslaksen, Trude Fagerli og Hanne A. Gravningsmyhr: Tidsbruk, husholdningsproduksjon og utvidet inntekt i barnefamilier
 • Leif Andreassen: Ledighet og økt tilstrømning til høyere utdanning
 • Knut Ø. Sørensen: Økonomisk utvikling i fylkene 1990-1992 belyst ved fylkesfordelt nasjonalregnskap

ØA 3/97: Digitalisert utgave

 • Tor Arnt Johnsen: Opp og ned: Prisutviklingen i spotmarkedet for elektrisitet
 • Elin Berg, Snorre Kverndokk og Knut Einar Rosendahl: Kartellgevinster i oljemarkedet
 • Anett C. Hansen og Harald K. Selte: Luftforurensning og sykefravær i Oslo - er det en sammenheng?

ØA 4/97: Digitalisert utgave

 • Svein Longva og Thor Olav Thoresen: Hvordan skal det gis økonomisk støtte til barn og barnefamilier? Noen resultater fra Barnefamilieutvalgets innstilling
 • Elin Berg, Pål Boug og Snorre Kverndokk: Miljøvirkninger av norsk gassalg. Nasjonalregnskapstall for 1978-1996 Offentlige finanser 1978-1996
 • Godkjente doktoravhandlinger: Karine Nyborg: Information Requirements for Environmental Policy Making

ØA 5/97: Digitalisert utgave

 • Berit Koht og Lasse Sandberg: Kilder til målefeil i konsumprisindeksen
 • Jon EplandInntektsfordelingen 1996-1995: Hvorfor øker ulikheten?
 • Olav Bjerkholt, Robin Choudhury og Knut A. Magnussen: Fra dadler til olje - Den økonomiske utvikling i Saudi-Arabia 1970-2000

ØA 6/97: Digitalisert utgave

 • Steinar Todsen: Realkapitalbeholdninger og kapitalslit i nasjonalregnskapet

ØA 7/97: Digitalisert utgave

 • Espen Søbye: Historisk statistikk og statistikkens historie
 • Irene Arnesen: Kommuneforvaltningen i Norden
 • Erling Joar Fløttum og Tor Skoglund: Produktivitetsutvikling belyst ved nasjonalregnskapstall
 • Godkjente doktoravhandlinger: Brita Bye: Intertemporal analyses of tax policies in open economies

ØA 8/97: Digitalisert utgave

 • Kilder til konjunkturbevegelser i norsk økonomi 1973-93
 • Stein Inge Hove og Knut Moum: Fra kjøpefest til ledighetskø. Kredittliberalisering, konsumutvikling og konjunktursvingninger 1993-1993
 • Ådne Cappelen: Inntekstspolitikk og norsk økonomi 1973.1993
 • Torbjørn Eika og Knut A- Magnussen: Virkninger av den høye oljeprisen i 1979-1995

ØA 9/97: Digitalisert utgave

 • Kjell Berger, Torbjørn Eika og Terje Skjerpen: Industriinvesteringer. Prognoser basert på industriens egne anslag fra den kvartalsvise investeringsstatistikken.
 • Julie Hass og Knut Ø. Sørensen: NOREEA -Norsk regnskap for økonomi og miljø
 • Erling Holmøy: Hva koster økt offentlig ressursbruk? Beregninger basert på en generell likevektsmodell.


ØA 1/98: Digitalisert utgave

 • Perspektiver
 • Internasjonal økonomi
 • Norsk økonomi
 • Konjunkturutviklingen i Norge
 • Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge
 • Økonomisk-politisk kalender 1997

ØA 2/98: Digitalisert utgave

 • Knut Moum og Torbjørn Eika:
  Pengepolitikk som virkemiddel i dagens konjunktursituasjon
 • Bård Lian, Kjetil Lund og Thor Olav Thoresen:
  Arbeidsincentiver, husholdningsinntekt og valg av barnetilsyn. Noen betraktninger om kontantstøttereformen
 • Pål Boug:
  Energietterspørsel i Tyskland - en empirisk analyse
 • Erling Joar Fløttum:
  Nasjonalregnskapet i Norge

ØA 3/98: Digitalisert utgave

 • Ketil Lund, Torkil Løwe og Kari Skrede:
  Inntektsfordeling og levekår i landbruket
 • Dennis Fredriksen:
  Minstepensjon, særtillegg og regulering av grunnbeløpet
 • Ingvei Seliussen:
  Kan me stola på detaljomsetningsindeksen?
 • Tor Petter Bø og Helge Nome Næsheim:
  Deltidsansatte som delvis arbeidsledige
 • Tore Halvorsen og Elisabeth Nørgaard:
  Avkastning på investeringer til utlandet. En sammenligning mellom Norge og andre land

ØA 4/98: Digitalisert utgave

 • Hilde Christiane Bjørnland:
  Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi
 • Espen Søbye:
  Hvordan industristatistikken ble til (1774-1875)
 • Steinar Todsen:
  Satelittregnskap for petroleumsressursene
 • Reviderte nasjonalregnskapstall for 1995-1997
 • Offentlige forvaltnings inntekter og utgifter 1997

ØA 5/98: Digitalisert utgave

 • Konjunkturtendensene
 • Internasjonal økonomi
 • Norsk økonomi
 • Erling Holmøy, Øystein Olsen og Birger Strøm:
  Hva bestemmer prisfølsomheten i den norske eletterspørselen?

ØA 6/98: Digitalisert utgave

 • Konjunkturtendensene
 • Internasjonal økonomi
 • Norsk økonomi

ØA 7/98 : Digitalisert utgave

 • Internasjonale klimaavtaler og konsekvenser for Norge
 • Annegrete Bruvoll og Torstein Bye:
  Utslipp av metan og kvotepriser på klimagasser
 • Lars Lindholt:
  Kyotoprotokollen, prisen på CO2-kvoter og konsekvenser for norsk petroleumssektor
 • Finn Roar Aune, Torstein Bye og Tor Arnt Johnsen:
  Hva betyr en gjennomføring av Kyotoprotokollen for det norske og nordiske kraftmarkedet?
 • Halvard Hansen og Kristin Olsen:
  Forsikring og nasjonalregnskapet

ØA 8/98: Digitalisert utgave

 • Torstein Bye og Bente Halvorsen:
  Økonomiske målsettinger og resultater av energiloven
 • Lasse Sigbjørn Stambøl:
  Regional mobilitet i arbeidsstyrken
 • Eline Aas:
  Planlagte reformer og arbeidskraftbehov i det kommunale tjenestetilbudet mot år 2010
 • Paal Sand:
  KOSTRA - Ny giv for sammenlignbar statistikk for kommuner og fylkeskommuner
 • Tor Skoglund:
  Historisk nasjonalregnskap

ØA 9/98: Digitalisert utgave

 • Konjunkturtendensene
 • Internasjonal økonomi
 • Norsk økonomi
 • Taran Fæhn, Jørn-Arne Jørgensen og Turid Åvitsland:
  Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 1990-tallet
 • Geir H. Bjønnes, Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes:
  Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser

Se også Nyere utgaver av ØA og de digitaliserte Konjunkturtendensene 1976-84 og eldre digitaliserte økonomiske oversiker